Aktualności

Podsumowanie roku 2019

 

Podsumowanie minionego roku jest okazją, by zaprezentować działania podejmowane w naszej gminie w każdej z dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Inwestycji w minionym roku w Gminie Niwiska nie brakowało, a nawet można rzec, że było ich tyle na ile budżet Gminy pozwolił.

„Rok 2019 był dla wszystkich bardzo pracowitym czasem, w którym wszyscy musieli wykazać się ogromnym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania. To jest tak naprawdę kontynuacja pewnych założeń z początku mojej kadencji, które konsekwentnie realizuję. Przez ten czas udało się rozwiązać wiele problemów trudnych i tych mniejszych, choć kilka jest jeszcze przed nami. Są to sprawy jeszcze sprzed lat, które teraz dopiero są możliwe do rozwiązania. Gdyby ich nie było, to z pewnością udałoby się zrobić jeszcze więcej, ale mimo tych trudności mogę być zadowolona, bo udało się poczynić nowe inwestycje i odnieść wiele sukcesów. Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu, udziałowi środków zewnętrznych oraz wkładowi własnemu udało się wykonać, inwestycje za ponad 5 mln zł. To głównie budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja dróg, rozbudowa remiz, OZE czy inwestycje w infrastrukturę komunalną.

W dziale rolnictwa i łowiectwa, gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowaliśmy:

 • budowę kanalizacji sanitarnej w Zapolu. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hucisko, Zapole ,Trześń, Niwiska oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – nazwa całego zadania inwestycyjnego. I etap tj. budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Hucisko i odcinka kanalizacji i wodociągu w Niwiskach została oddana do użytku w 2018 r. W II etapie , w 2019 r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej dla m-m ci Zapole .Wybudowano 4 188, 30 m mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 200 mm, 1434, 60 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 mm, 1 983, 40 m kanalizacji tłocznej Ø 90 mm, 2 pompownie ścieków. Koszt inwestycji -1 217 686 zł brutto 

 • wykonano sieć wodociągową do boiska sportowego w Leszczach – 30 000 zł,
 • rozpoczęto realizację dużej inwestycji wodociągowej Niwiska – Trześń, wartość zadania  2 194 369,20 zł. Do wybudowania jest 5 200 mb wodociągu PE Ø 300 mm od przepompowni w Niwiskach do Szkoły Podstawowej w Trześni. Termin realizacji – 15 stycznia 2021r.,

 • wybudowano 504 mb wodociągu PE Ø 90 mm w miejscowości Hucisko za kwotę 62 024 zł,
 • zmodernizowano oczyszczalnię ścieków  - 56 638 zł,

W dziale transport i łączność, oświetlenie dróg:

Tak jak w latach poprzednich, w dalszym ciągu stawiamy na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez modernizację i remonty dróg gminnych i inwestycje w oświetlenie. W roku 2019 udało się zrealizować kolejne poprawy nawierzchni dróg, a jak ważne dla mieszkańców i kierowców. Należy tu wymienić przebudowę dróg gminnych śródpolnych:

 • przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Niwiska – Hucina ( ul. Graniczna) 370 mb – 32 202 zł,, w Przyłęku na działce 775, długość 260mb- 22 625 zł, na nieruchomości nr ewid. 87 - 570 mb – 49 338 zł. Łącznie 109 188 zł, przy dotacji z Województwa Podkarpackiego 75 000 zł.

 • opracowano dokumentację na „ Budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Przyłęku , 248 mb – 20 tys. zł, i dokumentację na przebudowę drogi gminnej Nr 104157R Kosowy – Przyłęk ( ul. Zielona) z 995 mb chodnika – 45 470 zł,
 • dokończono do granicy gminy modernizację drogi Niwiska – Blizna – 990 mb – 71 467 zł,
 • wybudowano odcinki oświetlenia ulicznego: linię elektroenergetyczną nN Kosowy – ul. ks. J. Popiełuszki – 34 099zł, Hucina ul. Pogodna – 20 710 zł, Hucina  ul. Graniczna -16 tys. zł, i Leszcze Poręby – 43 739 zł,
 • opracowano dokumentację budowlaną na dobudowę oświetlenia ulicznego: Kosowy ul. Nowa – 5 781 zł, ul. Piaskowa  4 305 zł, Hucisko – Zapole  4 305 zł, Hucisko – do zakrętu  3 321 zł, Niwiska – Folusz – 8 947 zł,

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

 • rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Zapolu, wybudowano stan surowy ( mury, strop wraz z ociepleniem, dach) – 77 068 zł,

 • przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Hucisku polegającą na wykonaniu ścian, dachu wraz z pokryciem i orynnowaniem, tynkowanie wewnętrzne, posadzka, instalacja elektryczna – 68 713 zł,

 • wykonano dokumentację i instalację wewnętrzną gazową oraz centralnego ogrzewania w budynku OSP w Trześni – 44 400 zł,

W dziale  oświata i wychowanie:

 • dokończono rozbudowę z przebudową części budynku Szkoły podstawowej w Kosowach, oddano do użytkowania – 225 228 zł,

 • modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trześni – 30 518 zł,
 • w Szkole Muzycznej I st. w Niwiskach powstało studio nagrań z doposażeniem w sprzęt – 87 806 zł,

W dziale pomoc społeczna:

Około 140 tysięcy zostało wydane na modernizację i przeniesienie Dziennego Domu Senior Wigor do części budynku po byłym gimnazjum. Placówka zyskała większą powierzchnię a dodatkowo seniorzy mają teraz łatwiejszy i bliższy dostęp do wielu usług publicznych w tym zdrowotnych i kulturalnych. Mają również łatwiejszy kontakt z innymi placówkami, co stwarza dodatkowe możliwości czynnego udziału w życiu społecznym naszej gminy.

Wtedy kiedy urodził się pomysł utworzenia takiej placówki na terenie gminy nie dysponowaliśmy obiektem umożliwiającym jego lokalizację. W tym miejscu chcę wyrazić podziękowanie dla Państwa Wandy i Zbigniewa Ofiary za udostępnienie budynku dawnej szkoły w Niwiskach – dzięki czemu mogliśmy zapewnić wsparcie dla osób 60+ już w 2015r. Tych kilka lat pokazało, że placówka tego typu jest bardzo potrzebna a rehabilitacja połączona z aktywizacją w przyjaznej, domowej atmosferze przynosi znakomite efekty. Takie wspólne działania są bardzo ważne dla naszej społeczności.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

„Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska,  Ostrów, Sędziszów Małopolski”

Gmina Niwiska (Lider) w partnerstwie z Gminami  Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Ostrów, Sędziszów Małopolski zakończyła realizację Projektu parasolowego.

Liczba instalacji w Gminie Niwiska: 163 instalacje fotowoltaiczne, zamontowano również 8 powietrznych pomp ciepła oraz 5 pieców na  biomasę – 2 533 192 zł.

We wszystkich Gminach zamontowano 890 instalacji.

Tym samym Gmina Niwiska stała się liderem w liczbie indywidulanych instalacji fotowoltaicznych w powiecie kolbuszowskim.

W dziale kultura fizyczna i sport:

 • opracowano dokumentację i rozpoczęto inwestycję „Dobudowa do istniejącego budynku remizy OSP w Przyłęku zaplecza estradowego z zadaszeniem – 30 tys. zł,
 • wybudowano oświetlenie stadionu w Kosowach – 32 745 zł.
   

W 2019 roku, tak jak w poprzednich latach, w Gminie Niwiska realizowane były działania społeczne w zakresie edukacji muzycznej, kultury, sportu i rekreacji. Zarówno poprzez jednostki organizacyjne gminy jak również stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i dobrej współpracy kultywowane są nasze lokalne tradycje, odbywają się rozgrywki sportowe, organizowane są różnego rodzaju spotkania, pikniki, konkursy, turnieje, wyjazdy i zajęcia dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy – zapewniające pozyskanie nowych umiejętności i integrację międzypokoleniową. Bardzo ważną rolę w tych wydarzeniach ale nie tylko odgrywają świetlice wiejskie, których praca łączy, wspiera, inicjuje i inspiruje społeczność, odpowiadając jednocześnie na potrzeby mieszkańców w różnym wielu.

W działaniach samorządu ważne jest również to, aby pielęgnować lokalną historię. W tym roku wydana został książka poświęcona osobie ostatniego właściciela Niwisk, którym był dr. Jan Antoni Ernest Hupka - Polityk, Podróżnik, Publicysta, Ziemianin. Używając słów Autora książki – ks. Antoniego Więcha: „Przez kilkadziesiąt lat po swojej śmierci dr Hupka był postacią raczej zapomnianą w świadomości szerszego grona odbiorców. Poprawność polityczna Polski Ludowej zepchnęła na margines historii każdego, kogo uznano za persona non grata tuż po przyjściu „nowego porządku” w 1944r. Nawet, a może szczególnie jeśli te osoby przysłużyły się do odzyskania niepodległości w 1918 r.”

Czekamy na rozstrzygnięcie złożonych projektów do dofinansowania z środków Unii europejskiej w konkursach na lata 2014 – 2020:

 • oś priorytetowa VI spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, projekt Gminy Niwiska                  ” Rewitalizacja założenia parkowo - dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” , całkowity koszt projektu  4 026 282,26 zł ( dotacja środków unijnych  3 019 711,65 zł, budżet państwa 402 628,22 zł) wkład własny Gminy – 603 942,39 zł. Jesteśmy na pierwszym miejscu listy rezerwowej,
 • „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ,inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – II etap” Obecnie jest lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – gospodarka wodno- ściekowa. Gmina Niwiska znajduje się na 37 pozycji, wnioskowana kwota pomocy 423 134 zł, (wartość inwestycji kosztorysowa – 817 964, 03 zł, w tym wodociąg Hucisko – Zapole zrealizowany w 2019 r, - 54 981 zł),
 • Jesteśmy na 11 pozycji listy rezerwowej projektów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę. Tytuł projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska, Trześń – wnioskowana dotacji z UE - 1 982 859,65 zł, Czekamy na przesunięcia Zarządu Województwa,
 • W naborze do Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina Niwiska została ujęta na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania środkami Funduszu w 2020r. na zadanie w infrastrukturze drogowej „ Przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budową chodnika, dł. 995 mb w istniejącej granicy pasa drogowego – etap I. Wartość kosztorysowa zadania – 1 031 262 zł,

 „Podsumowując kolejny rok mojego urzędowania mogę stwierdzić, że był to dobry czas dla Gminy Niwiska, okres owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Budżet gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest trudne. Sukcesywnie realizujemy to z roku na rok. Dodatkowo musimy zrealizować w najbliższym czasie kluczowe i wymagające dużych nakładów inwestycje, takie jak budowa kanalizacji, by dokończyć na terenie całej gminy. Jednak odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do zmian umożliwiły nam przeprowadzenie w ciągu tego roku wielu kluczowych zadań inwestycyjnych, poprawiających standard i jakość życia w gminie. W 2019 roku praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Działania swoje i moich współpracowników oceniam na bardzo wysokim poziomie. Były one dostosowane do możliwości finansowych budżetu. Choć są też osoby krytycznie nastawione do tych działań, to mimo wszystko uważam, że każdy ma swoje zdanie i nie zamierzam tego relacjonować. Swoje działania oddaję Państwa ocenie. Uważam, że należy intensywnie pracować dalej na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom UG za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję również Państwu, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy, przyjaciołom z poza Gminy, którzy nas wspierają w naszych działaniach”   

Wójt Gminy Niwiska        

Elżbieta Wróbel           

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-07-03 10:12
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 693 630