Aktualności

Gmina Niwiska z prawie dwoma milionami dofinansowania !!!  

 
 
 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 dokonała wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.04.03.02-IZ.00-18-001/18, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę z listy rezerwowej. Tym samym Projekt Gminy Niwiska p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska, Trześń”  znalazł się na liście Projektów z dofinansowaniem.

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy, co umożliwi zapewnienie lepszych warunków do dalszego rozwoju gminy Niwiska.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:  budowę sieci wodociągowej o długości około L = 5 200,0 m i średnicach Ø 90 mm oraz Ø315 mm, montaż hydrantów nadziemnych Dn80 mm z zasuwami, montaż zasuw odcinających Dn300 mm, montaż pompy głębinowej o wydajności Q=55 m3/h i H=30 m (ujęcie wody), montaż zestawu pompowego wraz ze sterowaniem i monitoringiem pracy (przepompownia na SUW), agregat prądotwórczy (przepompownia na SUW). Budowa wodociągu i dostarczanie dzięki niemu mieszkańcom uzdatnionej wody zapewni zażegnanie niebezpieczeństw związanych ze spożywaniem niespełniającej wymogów sanitarnych wody. Pozwoli na eliminacje zanieczyszczeń bakteriologicznych oraz zanieczyszczeń chemicznych, przyczyni się do poprawy zdrowotności mieszkańców.

Wartość ogólna Wydatki kwalifikowane  Dofinansowanie Wkład UE Budżet Państwa Wkład własny Wydatki niekwalifikowane 
2 911 410,00 2 336 900,00 1 982 859,65

1 982 859,65 

84,85%

0,00 (0%) 928 550,35 574 510,00

Wartość Projektu, kwota dofinansowania oraz wkład własny zostanie pomniejszony o kwoty zaktualizowane po postepowaniu przetargowym. 

Link:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2018/nab_4_3_2_001/wyniki/4_3_2_001_Lista_projektow_wybranych_01_2020.pdf

 

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 10:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 693 725