Aktualności

Liczba odsłon: 1219993

Informacja GOPS dotycząca utraty dochodu spowodowanego przeciwdziałaniem COVID-19

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, iż został rozszerzony katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z art. 15 oa ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020r. na mocy art. 73 pkt 24 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2020r., poz. 695).

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021

W związku z powyższym w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą w razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku, oznacza to, że  osoby, które utraciły dochód z ww. tytułu  i w wyniku utraty dochodu spełniają kryterium dochodowe, mogą otrzymać na wniosek odpowiednie świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione od dochodu.

Kluczowe dla udokumentowania utraty dochodu będzie ustalenie:

  • od kiedy nastąpiło obniżenie wynagrodzenia lub dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • o jaką kwotę nastąpiło obniżenie dochodu,
  • czy miało to związek z epidemią.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenia?

Nadal niezbędne jest złożenie wniosku o świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania skutkom COVID-19 (zaświadczenie od pracodawcy o wysokości aktualnego wynagrodzenia po uwzględnieniu obniżki pensji,  oświadczenie wnioskodawcy i inne dokumenty pozwalające ustalić wysokość obniżenia dochodu oraz że obniżenie dochodu nastąpiło z powodu COVID-19.)

Szczegółowych informacji można uzyskać w GOPS  Niwiska  – telefon kontaktowy  17- 22 70426

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-05-29 14:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 631 971