Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Podsumowanie roku w Gminie Niwiska – 28 grudnia 2017r.

2017-12-29

Rok 2017 był okresem intensywnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy w różnym zakresie. Realizowaliśmy kolejne inwestycje infrastrukturalne obejmujące sieć wodociągową, kanalizacyjną, drogi, szkoły i inne obiekty mienia komunalnego, w dużej mierze pozyskując środki zewnętrzne. Nie mniej ważne były działania w wymiarze społecznym, zarówno bieżące jak również nowe.

Podsumowując mijający rok chciałam przedstawić najważniejsze zadania zrealizowane w ramach budżetu Gminy Niwiska w 2017 roku:
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna – tutaj realizujemy dużą inwestycję w południowo - wschodniej części gminy:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach. Wartość robót : 3 384 000, 00 zł brutto.
Roboty zostały podzielone na 2 etapy. W 1 etapie Wykonawca ma wykonać kanalizację sanitarną w miejscowościach Hucisko, Trześń, Niwiska oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach. Termin realizacji tego etapu – 30. 08. 2018 r. W 2 etapie Wykonawca ma wykonać kanalizację sanitarną w miejscowościach Zapole, Trześń. Termin realizacji tego etapu a zarazem całości zadania – 30. 08. 2019 r. Do wybudowania jest 11 686 mb grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej Ø 200 mm, 3 490 mb sieci kanalizacyjnej i przyłączy Ø 160 mm, 3 010 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej Ø 90 i 110 mm, 3 przepompownie ścieków.

Ponadto
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Niwiska-Okrąglica i Hucina, ul. Grabowa i ul. Graniczna. Wartość robót : 794 022, 42 zł brutto.
Termin zakończenia robót : 30.06.2018 r. Do wybudowania jest 5858, 00 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
3. Zaprojektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej PE Ø 160 mm w miejscowości Kosowy- Ługnica o długości około 700 mb. Wartość zadania : 97 662, 00 zł brutto. Termin wykonania : 30. 09. 2017 r. Inwestycja została zakończona.

a także
4. Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku. Wartość robót po przetargu - 539 999, 52 zł brutto. Termin wykonania : 31. 03. 2018 r. Roboty są w trakcie realizacji.

Drogi gminne - inwestycje drogowe w roku bieżącym obejmowały:

1. Przebudowę odcinka drogi Nr 104 162 Zapole- Lipny Bór ( dz. o numerze ewidencji gruntów 394) w km 1 + 550 do km 2 + 349 w miejscowości Zapole, gmina Niwiska”.
Wartość robót : 110 807, 32 zł brutto. Roboty zostały podzielone na 2 etapy. W 2016 r. wykonano I etap tj. wykonanie podbudowy i utwardzenie – wartość tych robót wyniosła 48 489, 87 zł brutto. Pozostały zakres robót został wykonany w II kwartale 2017 r. Wartość robót II etapu -62 317, 45 zł brutto. Ogólna wartość inwestycji - 110 807, 32 zł brutto.
2. Przebudowę odcinka drogi o numerach ewidencji gruntów 361, 649 w miejscowości Hucina - Grobla na długości 720 mb. Roboty polegały na utwardzeniu drogi kruszywem łamanym i położeniu dywanika asfaltowego na długości 720 mb i szerokości 3, 50 m. Wartość robót 99 497, 16 zł brutto. Termin wykonania: 30.05.2017 r. Roboty wykonano w terminie.
3. Przebudowę odcinka drogi Niwiska- Uwrocie na działkach o numerach ewidencji gruntów 983, 1374/2 na długości 255 mb. Roboty polegały na utwardzeniu drogi kruszywem łamanym i położeniu dywanika asfaltowego na długości 255 mb i szerokości 3, 50 m. Wartość robót 37 434, 13 zł brutto. Termin wykonania: 30.05.2017 r. Roboty wykonano w terminie.
4. Przebudowę odcinka drogi Przyłęk - Kosowy o numerze ewidencji gruntów 84 w miejscowości Przyłęk na długości 830 mb Roboty polegały na utwardzeniu drogi kruszywem łamanym i położeniu dywanika asfaltowego na długości 830 mb i szerokości 3, 50 m. Wartość robót 126 118, 05 zł brutto. Termin wykonania: 30.05.2017 r. Roboty wykonano w terminie.
5. Przebudowę odcinka drogi Kosowy - Kocia Wola (ul. Słoneczna) na działce o numerze ewidencji gruntów 1065 na długości 170mb. Roboty polegały na utwardzeniu drogi kruszywem łamanym i położeniu dywanika asfaltowego na długości 170 mb i szerokości 3, 50 m. Wartość robót25 782, 03 zł brutto. Termin wykonania: 30. 05. 2017 r. Roboty wykonano w terminie.
6. Przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zapole- Hucisko na dz. o numerach ewidencji gruntów 153, 274 na długości 590 mb, gmina Niwiska. Wyrównano i utwardzono odcinek drogi kruszywem łamanym wraz z zamiałowaniem. Roboty zakończono 30. 11. 2017 r. Wartość robót : 43 440, 37 zł brutto.
7. Przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przyłęk- Resztówka na działce o numerze ewidencji gruntów 717 na długości 220 mb, gmina Niwiska. Roboty polegały na obraniu rowu jednostronnego na całej długości, wyrównaniu i utwardzeniu kruszywem łamanym oraz zamiałowaniu całej długości i szerokości 3, 50 m. Roboty zakończono w terminie.
8. Przebudowa drogi gminnej Przyłęk- Resztówka- II etap, w km 0 + 400 do km 1 + 440. W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na długości 1040 mb i położono dywanik asfaltowy grubości 5 cm i szerokości 3, 50 m. Wartość robót – 163 022, 00 zł brutto .
9. Remont drogi śródpolnej w Niwiskach na długości 270 mb. Roboty polegały na obraniu rowu przy drodze od strony zachodniej z przywróceniem jej geodezyjnego przebiegu, wyrównaniu i utwardzeniu nawiezionego gruzu wraz z podsypaniem piaskiem. Roboty wykonano w terminie. Wartość robót : 7 141, 34 zł brutto.
10. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 276/2, w miejscowości Hucina na długości 550 mb. Roboty polegały na wyrównaniu nawierzchni i utwardzenie jej kruszywem łamanym na całej długości i szerokości 3, 50 m. Ponadto obrano jednostronny rów odwadniający na długości 200 m i wybudowano 4 przepusty zjazdowe z drogi. Wartość robót - 51 767, 62 zł brutto, z czego 37,0 tys. dofinansowano z WFOGR.
11. Remont odcinka drogi gminnej Niwiska- Blizna na długości 360 mb. W kolejnym etapie utwardzono kruszywem łamanym i zamiałowano odcinek drogi o długości 360 mb.

Szkoły

1. Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, za kwotę 1 498 594, 78 zł brutto. Termin realizacji : 28. 02. 2018 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

2. Wykonanie ław fundamentowych pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Hucinie. Wartość robót : 22 994, 90 zł brutto + przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, wypełnienie fundamentów piaskiem. Wartość robót 10 000, 00 zł brutto.

3. Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach.
Roboty będą polegały na wykonaniu remontu w części mieszkalnej budynku dawnej oficyny dworskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele dydaktyczno - gospodarcze Szkoły Muzycznej. Zgodnie z kosztorysem ofertowym zawarto umowę z firmą : Firmą Remontowo- Budowlaną, Krzysztof Strzępka, 36 - 107 Przyłęk 227 na kwotę : 105 024, 01 zł brutto. Roboty będą wykonywane w 2018 r. Termin wykonania : 30. 06. 2018 r.

Remizy, świetlice, szatnie, miejsca rekreacyjne
1. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Hucisku.
Wykonano z nowych segmentów ogrodzeniowych 160 mb ogrodzenia.
2. Remont ogrodzenia przy remizie OSP w Przyłęku. Wykonano nowy płot od strony drogi powiatowej z paneli ogrodzeniowych
3. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kosowach. Wartość robót: 24 460, 00 zł brutto. Wyremontowano pomieszczenie piwnicy, które będzie spełniać funkcję chłodni.
4. Remont ogrodzenia przy Siedleniaku w Siedlance. Zamontowano nowe panele i słupki ogrodzeniowe na długości 50 mb.
5. Budowa miejsca do spotkań integracyjnych ( altana drewniana, stoły i ławy) w miejscowości Siedlanka.Wartość robót: 15 313, 00 zł brutto.
6. Budowa szatni sportowej w Siedlance. Aktualnie roboty są w trakcie realizacji. Termin wykonania – 31. 10. 2018 r. Wartość robót po przetargu - 405 000, 00 zł brutto.
+ wykonanie doświetlenia terenu pod potrzeby monitoringu.
na kwotę 10 000, 15 zł brutto. Roboty będą wykonywane w 2018 r. Termin wykonania : 30. 06. 2018 r.
+ wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku szatni.
na kwotę 10 999, 89 zł brutto. Roboty będą wykonywane w 2018 r. Termin wykonania : 30. 06. 2018 r.
7. Wykonanie oświetlenia przy stadionie sportowym w Trześni 7 650,00 zł
8. Wykonanie remontu pomieszczenia biurowego w tut. dworku na łazienkę dla osób niepełnosprawnych - Placówka Wsparcia Dziennego. Wartość robót : 20 902, 00 zł brutto.

Podsumowanie 2017 r. w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych

Poniżej hasłowo zestawiono Projekty – Inwestycje wdrożone do realizacji w 2017 r. –dofinansowane ze środków zewnętrznych na lata 2017 -2019:
 • „Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb klubu sportowego w Siedlance” – wartość dofinansowania z MSiT: 156 000,00 zł;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach: PROW - 1 999 887,00 zł;
 • „Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym”: RPO – 996 167,27 zł; MSiT: 265 800,00 zł
 • „Edukacja szansą na rozwój”
  Projekt realizowany w 3 szkołach: SP Niwiska, SP Kosowy, SP Przyłęk – zakres: Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wraz z przygotowaniem nauczycieli i stworzeniem do tego odpowiednich warunków:
  dofinansowanie unijne 516 182,52 zł;
 • „Pływanie 2017” dla 120 uczniów z terenu Gminy Niwiska
  - Program Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
  - dofinansowanie MSiT - 12 513,70 zł (50%)
 • Lokalny Animator Sportu – 2017
  Wartość przekazanych środków z MSiT: 8 000,00 zł
 • Szkolny Klub Sportowy w Gminie Niwiska
  Szkoły w gminie Niwiska, które brały udział w Programie dofinansowanym z MSiT:
  - SP Hucina
  - SP Kosowy
  - SP Niwiska
  - Gimnazjum Publiczne w Niwiskach
  - SP Siedlanka
  - SP Trześń

 • Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 - Wartość pomocy finansowej: 10 000,00 zł
 • Dofinansowanie dla Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach
  Środki MRPiPS: 68 400,00 zł;
 • „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska”
  Realizacja usług w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej (opieka wychowawców, zajęcia/kółka: kulinarne, rękodzieła, artystyczne, techniczne dla dzieci) Dofinansowanie projektu z UE: 716 029,32 zł;
 • „Edukacja przedszkolna w gminie Niwiska” – funkcjonowanie ze środków unijnych Punktów przedszkolnych w Niwiskach i Przyłęku;
  Wartość dofinansowania z UE: 607 581,00 zł
 • „Sieć Punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”: funkcjonowanie ze środków unijnych w 2018 r. Punktów Przedszkolnych w Siedlance, Trześni i Kosowach. Wartość dofinansowania z UE: 873 237,50 zł.
 • Dzięki współpracy Gminy Niwiska z Klubami Sportowymi w ramach Programu „KLUB” 2017 dofinansowanie otrzymały LKS „Hucina”, UKS „Niwa”, LKS „Zacisze Trześń” LKS „Błękitni” Siedlanka oraz LKS „Orzeł” Kosowy Tym samym 5 Klubów sportowych zrealizowało program szkoleniowy i zakupy sportowe na łączną kwotę 50 000,00 zł

 • Odnawialne źródła energii w Gminie Niwiska
  Tytuł Projektu: Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski
  Lider Projektu: Gmina Niwiska
  Dofinansowanie: 1 768 851,37 zł.

  Podsumowując łączna wartość dofinansowania Projektów/Inwestycji na lata 2017 – 2019 wdrożonych do realizacji w 2017 r. to imponująca kwota: 8 048 650,00 zł.

  Powyższy sukces w pozyskaniu środków zewnętrznych nie byłby możliwy gdyby nie współpraca samorządu Gminy i organizacji pozarządowych, jak i współpracy między Gminami.

  Intensywnie pracowała również Rada Gminy i jej Komisje,
  W sumie odbyło się 11 sesji na których Rada podjęła 82 uchwały, odbyło się również 56 posiedzeń Komisji, w tym:
  1.Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej –9 posiedzeń
  2.Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu – 11 posiedzeń
  3.Komisja Rewizyjna – 14 posiedzeń
  4.Komisja Prawa, Porządku Publicznego Oraz Reagowania Kryzysowego –11 posiedzeń
  5.Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług – 11 posiedzeń

  W miesiącu maju i czerwcu odbyła się w naszym Urzędzie kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Przedmiotem kontroli były: ustalenia ogólnoorganizacyjne, księgowość i sprawozdawczość, budżet, gospodarka mieniem, rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi.

  W wymiarze społecznym zmierzyliśmy się z reformą oświaty i powrotem do ośmioklasowych szkół podstawowych. W wyniku tego przekształcenia ubyło nam w szkołach w skali całej gminy 16 dzieci, za to przybyło 6,24 etatu – co odpowiada skali zatrudnienia w małej szkole.

  Do ważnych działań społecznych zaliczam uruchomienie w tym roku w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego, która objęła swoim działaniem 26 dzieci i 31 dorosłych (poradnictwo, usługi w formie opiekuńczej i specjalistycznej wspierające rodziny).

  Rozwinęły się świetlice, szkoła muzyczna, zwiększyła się liczba podopiecznych DDSW. W ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego gościliśmy delegację z norweskiego BODO, której przybliżone zostały nasze doświadczenia i działania na rzecz dzieci i ich rodzin.

  Ze spraw około kadrowych:
  W roku 2017 przeszło na emeryturę trzech pracowników Urzędu – dwie osoby przepracowały w naszym Urzędzie ponad 40 lat. Po 23 latach pracy zmienił się też Skarbnik Gminy - Jolantę Łagowską na tym stanowisku zastąpiła Elżbieta Lewandowska – Smoleń.

  A jak wypada w tym roku gmina Niwiska na tle innych? Jak oceniane są nasze działania?

  W tym zakresie sukcesem Gminy Niwiska jest wysokie 8 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej pośród prawie 1600 gmin wiejskich w Polsce. W rankingu wyróżniane są te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.

  Ważnym wyróżnieniem był dla mnie również udział w finale europejskiego konkursu Innowacje w Polityce – za utworzenie szkoły muzycznej na wsi. W konkursie oceniane były innowacyjne działania, które służą dobru społecznemu, nie tylko podnoszą jakość życia, ale również łączą i inspirują. W tym miejscu dziękuję Radzie Gminy za zaufanie – bo dzięki niemu cztery lata temu uchwała o utworzeniu tej szkoły została podjęta jednogłośnie. Później był nabór kadry, uczniów, zakup instrumentów, przebudowa oficyny dworskiej. Jak powiedziała kiedyś pani sekretarz „jako samorząd stworzyliśmy fundamenty tej szkoły a budują ją dzieci, ich rodzice i wspaniała kadra z dyrektor Dorotą Wilk na czele” - Tak naprawdę jest, i jest to nasz wspólny sukces.

  W samorządzie tak naprawdę nie ma sukcesów solowych. Każda zrealizowana inwestycja, każde zadanie to efekt pracy wielu osób – zaczynając od Rady Gminy, która decyduje o środkach, po pracowników urzędu, którzy odpowiadają za poszczególne etapy. Realizacja wielu zadań nie byłaby możliwa bez bardzo dobrej współpracy, zaangażowania i pozyskiwania środków zewnętrznych. A tak ciągle udaje się nam pomnażać środki budżetowe. To cieszy i jednocześnie motywuje.

  Praca jest trwałą wartością człowieka, a w samorządzie ta praca jest również bardzo odpowiedzialną służbą ludziom - naszym mieszkańcom. Ważne by tworzyć dla nich jak najlepsze warunki do życia, zamieszkania i rozwoju, nie zmarnować żadnej szansy. Dziękuję wszystkim za zrozumienie, odpowiedzialność i dobrą współpracę na rzecz naszej gminy w kolejnym roku budżetowym.

  Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

  Elżbieta Wróbel
  Wójt Gminy Niwiska


 • Katalog usług

  kliknij
  Galeria

  Galeria zdjęć >>
  Sołectwa
  Rozrywka
  Inne

  Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin