Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-08-24 23:10:45

Aktualności

24 marca 2019 r. - wybory sołtysów w Gminie Niwiska

 

Wybory sołtysów w Gminie Niwiska zostaną przeprowadzone 24 marca br. w godz. 1400do 1800 w  poszczególnych sołectwach. (OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niwiska z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów na terenie Gminy Niwiska)

Kandydatem na sołtysa może być obywatel polski, który ukończył 21 lat, stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa i posiada bierne prawo wyborcze.

Kandydować na sołtysa może osoba zgłoszona przez minimum 15 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, oznaczenie z jakiego Sołectwa kandyduje, podpisy osób zgłaszających wraz z numerami ich dowodów osobistych i adresami stałego zameldowania oraz oświadczenie podpisane przez kandydata, że wyraża zgodę na kandydowanie. (Wzór zgłoszenia kandydata na SOŁTYSA w wyborach zarządzonych na dzień 24 marca 2019r.)

Wybory przeprowadzą powołane przez wójta komisje wyborcze:

1. Gminna Komisja Wyborcza w składzie:

  • Jolanta Marut - Sekretarz Gminy
  • Łukasz Stęga – Radny Gminy Niwiska
  • Małgorzata Zielińska – Micek – Inspektor UG Niwiska

2. Obwodowe Komisje Wyborcze w składzie: dwóch przedstawicieli sołectwa oraz pracownik UG Niwiska. (Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysa zarządzonych na dzień 24 marca 2019r.)

Zgłoszenia kandydatów na sołtysa oraz na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do urny umieszczonej w Sekretariacie Urzędu Gminy z napisem: „Wybory Sołtysów 2019" w terminie do 28 lutego 2019r. do godz. 15 30

Szczegółowe przepisy regulujące zasady wyborów sołtysów zawarte są w Statutach poszczególnych Sołectw, zmienionych uchwałami Rady Gminy Niwiska Nr III/15-23/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Informacji dotyczących wyborów sołtysów udziela Sekretarz Gminy Niwiska – Jolanta Marut, tel. 17 2270429, 607 851 058, sekretarz@gmina.niwiska.pl 

Pomocnicze druki zgłoszeń  oraz informację o wyborach na sołtysów są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niwiska -zakładka WYBORY SOŁTYSÓW