Ogłoszenia

Dodatek węglowy - aktualizacja

2022-09-22
Herb Gminy Niwiska
Herb Gminy Niwiska

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których, mają być rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatków węglowych.

  W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o wsparciu odbiorców ciepła, która zmieniła także zasady przyznawania i wypłaty dopłat do węgla ( Dz. U. z dnia 19.09.2022r. poz. 1967 ). Ustawa weszła w życie 20 września 2022r. Pierwotna wersja ustawy o dodatkach węglowych, uchwalona obowiązująca od 17 sierpnia 2022r. nie określała ściśle, co kryje się pod pojęciem gospodarstwa domowego, któremu przysługuje dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, dopuściła do składania osobnych wniosków przez każdego z członków gospodarstwa domowego. To powodowało, że w wielu przypadkach jedna rodzina wnioskowała  nawet o kilka dodatków.

Jeden adres — jeden dodatek węglowy

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W ustawie zapisano, że pieniądze przysługują temu członkowi gospodarstwa domowego, który pierwszy złoży wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dopłata do węgla. Komu przysługuje?

Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe
 • zasilane są węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

     Ponadto bezwzględnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie jednego z powyższych źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przy czym przy rozpatrywaniu wniosków, brany będzie pod uwagę wpis lub zmiana, dokonana w CEEB  do 11 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł ubiegać się o dodatek węglowy tylko wtedy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski można  składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach lub za pośrednictwem  platformy ePUAP. Wniosek do pobrania dostępny na stronie  www.niwiska.pl 

Ustawa wprowadza także jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG ( gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem) lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.                                                          

Ile wyniesie dodatek do ogrzewania 2022?

 • 3000 zł - dopłata do pelletu oraz innego rodzaj biomasy, w szczególności (brykietu drzewnego, słomy, ziarna zbóż),
 • 2000 zł - dopłata do oleju opałowego,
 • 1000 zł - dopłata do drewna kawałkowego,
 • 500 zł - dopłata do gazu LPG.

Wnioski o dodatek będą składane do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Niwiskach lub pod nr tel. 17 22 70 342, 17 22 70 426, 17 22 70 428.