Dla Mieszkańca

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030

2022-10-21
konsultacje
konsultacje

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLII/259/2022 Rady Gminy Niwiska z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2030, a także zgodnie z Uchwałą Nr X/55/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Niwiska:

Wójt Gminy Niwiska

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 21.10.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Partnerstwo Kolbuszowskie włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”;
 2. Lokalna Grupa Działania „LASOVIA”;

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące
o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 3. bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Niwiska.

2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.niwiska.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.niwiska.biuletyn.net) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Niwiska

Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 21.10.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Niwiska (www.niwiska.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.niwiska.biuletyn.net).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Niwiska (www.niwiska.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.niwiska.biuletyn.net).

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU  KONSULTACJI