Aktualności

Nowy samochód w gminie Niwiska przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim

Samochód osobowy przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim 
Samochód osobowy przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim 
Fundusze Europejskie 

Gmina Niwiska w latach 2020 – 2022 realizuje Projekt: Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Niwiska.

Samochód osobowy przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim, będzie wykorzystany do świadczenia przez Gminę Niwiska nieodpłatnych usług polegających na zwiększeniu dostępności do zatrudnienia oraz dostępności do usług publicznych, takich jak: usługi opiekuńcze, edukacyjne, zdrowotne oraz umożliwić korzystanie z dóbr kultury.

Problem jaki Gmina Niwiska chce rozwiązać jest dojazd do instytucji zapewniających opiekę i specjalistyczną pomoc jak np. ośrodek rehabilitacji, Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy, szkoły specjalne, Dzienny Dom Senior-Wigor, a także innych instytucji, z pomocy których niepełnosprawni chcieliby korzystać na co dzień. Należą do nich biblioteka, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, Starostwo, Powiatowy Urząd Pracy.  Usługi door-to-door będą kierowane w szczególności do osób, które potencjalnie mogą wejść/powrócić na rynek pracy. Zasadniczym elementem wsparcia w ramach usługi transportu door-to-door jest transport osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego.

Dlatego też wdrożenie usług door-to-door, zgodnie z założeniami, ma przyczynić się do zwiększenia aktywizacji społeczno-zawodowej. Co istotne, poprawa dostępności transportowej dotyczyć ma szerszej grupy niż osoby z niepełnosprawnościami - uwzględniać będzie również osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności ze względu m.in. na starszy wiek czy stan zdrowia.

Należy podkreślić, iż projekt w 100 % finansowany jest ze środków PFRON w ramach w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-05-07 13:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 261 448