Aktualności

Podsumowanie roku 2021

podsumowanie 2021 

Kolejny rok naznaczony zmaganiami całego świata z pandemią powoli zmierza do swojego końca. Czas na podsumowanie wspólnego wysiłku wielu osób zaangażowanych w realizację różnych zadań i projektów, służących poprawie warunków życia mieszkańców naszej gminy. 
Był to rok kolejnych przedsięwzięć wykonanych w zdecydowanej części z funduszy zewnętrznych, pozyskanych z różnych źródeł w łącznej kwocie 1 184 066,31 zł.
Należy podkreślić, że w tym roku otrzymaliśmy również środki na inwestycje z programu Polski Ład w kwocie 6 954 000 zł. plus dodatkowo jeszcze 1 mlz zł - nagroda w konkursie Rosnąca Odporność w ramach Narodowego Programu Szczepień, za najwyższy w powiecie kolbuszowskim przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciw Covid – 19 , liczony od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021r.

Każda pozyskana złotówka wpływa na widoczny gołym okiem rozwój gminy.

W Gminie Niwiska zachodzą sukcesywne zmiany, samorząd preferuje zrównoważony rozwój i to założenie z sukcesem realizuje od wielu już lat, które urzeczywistnił również w mijającym roku 2021.

W 2021 roku, w którym przy realizacji wyznaczonych zadań inwestycyjnych przyszło nam się zmierzyć z uciążliwościami wynikającymi z trwającej epidemii wirusa COVID-19 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi;

 • budowa kanalizacji sanitarnej - etap II w Hucisku,
budowa kanalizacji sanitarnej - etap II w Hucisku, budowa kanalizacji sanitarnej - etap II w Hucisku,
 • została opracowana dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Kosowach (Góra Kosowska),
 • opracowano dokumentację na pompownię wody w Kosowach,
 • opracowano program funkcjonalno – użytkowy na ujęciu wody w Niwiskach

2. W dziale transport i łączność;

 • Gmina Niwiska udzieliła pomocy finansowej na budowę odcinków chodników przy drogach powiatowych ; w Trześni droga Trześń kierunek Zapole 391 mb,  i Przyłęk w kierunku drogi na Żabieniec – 310 mb , obydwa zadania będą wykonane do połowy roku 2022,
 • Gmina zaoferowała Powiatowi pomoc finansowa do rozbudowę drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyma – Niwiska na odcinku 1128 mb, z budową chodnika. Powiat złożył wniosek wartości  3 063 627, 59 zł do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok. Na chwilę obecną brak wyników naboru.
 • Pomoc dla województwa podkarpackiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 875 w Przyłęku- 248 mb,

Pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 875 w Przyłęku - 248 mb

 • Zmodernizowaliśmy drogę gminną Trześń za remizą – 485 mb,
Modernizacja drogi gminnej -Trześń za remizą – 485 mb Modernizacja drogi gminnej Trześń za remizą – 485 mb
Modernizacja drogi gminnej Trześń za remizą – 485 mb

 • Wykonano nawierzchnię szutrowa na drodze Przyłęk Osiedle – 250 mb.
Wykonana została nawierzchnia szutrowa na drodze Przyłęk Osiedle – 250 mb Wykonana została nawierzchnia szutrowa na drodze Przyłęk Osiedle – 250 mb
 • Opracowano dokumentację na budowę chodnika ul. Wspólna Hucina od sklepu do ul. Nowej,
 • W opracowaniu jest dokumentacja projektowa nowej drogi Kosowy – Trześnik ( od ul. Ks.J. Popiełuszki do drogi wojewódzkiej 875),
 • Wykonano przebudowę dróg śródpolnych: w Przyłęku ciąg dalszy  droga na działce ewidencyjnej nr 87, w Niwiskach droga do Potoków  (obydwa zdania do końca drogi), w Leszczach droga Stadion kierunek droga powiatowa do autostrady,
Przebudowa dróg śródpolnych: w Przyłęku, Niwiskach, Leszczach Przebudowa dróg śródpolnych: w Przyłęku, Niwiskach, Leszczach
Przebudowa dróg śródpolnych: w Przyłęku, Niwiskach, Leszczach Przebudowa dróg śródpolnych: w Przyłęku, Niwiskach, Leszczach

3. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

 • Zakończono rozbudowę remizy OSP w Zapolu – II etap,
Zakończono rozbudowę remizy OSP w Zapolu – II etap

Zakończono rozbudowę remizy OSP w Zapolu – II etap Zakończono rozbudowę remizy OSP w Zapolu – II etap
 • Opracowano dokumentację c.o. w remizie OSP Zapole,
 • Zmodernizowano zaplecze kuchenne w remizie OSP Hucisko,
Modernizacja zaplecza -kuchennego w remizie OSP Hucisko Modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP Hucisko
Modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP Hucisko Modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP Hucisko
 • Wykonano instalacje c.o. w remizie OSP Hucisko,

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 • Zakupiono koparkę dla ZUK,
Zakup koparki dla Zakładu Usług Komunalnych Zakup koparki dla Zakładu Usług Komunalnych
 • Zamontowano fotowoltaikę pod potrzeby urzędu gminy,
 • Zmodernizowano rurociągi wody przy pompowni w Niwiskach,

5. W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg;

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy ( wymiana lamp na ledowe),
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy (wymiana lamp na ledowe) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy (wymiana lamp na ledowe)
 • Budowa oświetlenia ulicznego Leszcze Poręby,
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Przyłęk- Hucina,
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Przyłęku przy drodze wojewódzkiej 875,
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 875 pod linią wysokiego napięcia w Siedlance,
 • Opracowanie dokumentacji oświetleniowej w Zapolu w kierunku Domatkowa,
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Trześni przy drodze gminnej koło stadionu,

6. W dziale kultura fizyczna i sport;

 • Wymieniono lampy na stadionie w Siedlance,
 • Odremontowano wysoką siatkę ogrodzeniowa od strony zachodniej na stadionie w Siedlance,
Odremontowanie wysokiej siatki ogrodzeniowej od strony zachodniej na stadionie w Siedlance Odremontowanie wysokiej siatki ogrodzeniowej od strony zachodniej na stadionie w Siedlance
 • Oświetlenie miejsca wypoczynku, monitoring wokół szatni w Trześni,
 • Monitoring miejsc rekreacji w Siedlance (koło szatni sportowej, placu rekreacji za Siedleniakiem i na drogę wojewódzką),
 • Monitoring na boisko sportowe i szatnię , plac zabaw w Kosowach,
 • Doposażono place zabaw: w Zapolu, Trześni, Siedlance i Przyłęku,

W zakresie zadań społecznych Gmina Niwiska w latach 2020 – 2022 realizuje  Projekt: Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Niwiska. 

Zakup samochodu osobowego - „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Niwiska” Zakup samochodu osobowego - „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Niwiska”

 

Projekt polegał m.in.: na zakupie 5-cio osobowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózku inwalidzkim, wykorzystywanego do świadczenia przez Gminę Niwiska nieodpłatnych usług polegających na zwiększeniu dostępności do zatrudnienia oraz dostępności do usług publicznych, takich jak: usługi opiekuńcze, edukacyjne, zdrowotne oraz umożliwić korzystanie z dóbr kultury. Należy podkreślić, iż projekt w 100 % finansowany jest ze środków PFRON w ramach w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Był to pracowity rok, dość trudny z uwagi na panujący nadal COVID-19, ale dzięki akceptacji, zrozumieniu radnych jak również zaangażowaniu pracowników mogę dzisiaj powiedzieć, że założone cele zostały zrealizowane. Mam nadzieję, że dzięki  kolejnym pozyskanym  środkom finansowym uda nam się w 2022 roku wykonać nowe przedsięwzięcia z korzyścią dla naszej społeczności.

Obecnie trwają procedury przetargowe związane z zadaniami z ujętymi w przyszłorocznym budżecie między innymi:

 • ,,Rewaloryzacja historycznego parku w Niwiskach wraz z budową oświetlenia" polegająca na budowie parkingu i drogi wyjazdowej koło oficyny dworskiej, wycince, pielęgnacji, nasadzeniach drzew i krzewów w parku, odtworzeniu alejek  z altankami i doposażeniem miejsc wypoczynku w parku (ławki, kosze, pergole, donice, klomby kwiatowe, trawniki i łąki kwietne), podświetlenie dworku, parkiety i nowe meble w bibliotece oraz wyposażenie 2 sal w SP Niwiska pod potrzeby Klubu Seniora. W ramach inwestycji powstanie także parking koło szkoły. Projekt jest realizowany w ramach RPO WP – oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 ,,Rewaloryzacja historycznego parku w Niwiskach" ,,Rewaloryzacja historycznego parku w Niwiskach"

  Dwie duże inwestycje realizowane będą w ramach dotacji Polski Ład;

  • Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Niwiska, a w ramach tego zadania:
   1) Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trześń – Blizna,
   2) Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przyłęk-Hucina w miejscowości Hucina z łącznikiem w kierunku Niwisk
   3) Przebudowa drogi gminnej nr 104157R w istn. granicy pasa drogowego" – Etap II w miejscowości Kosowy ul. Zielona ciąg dalszy do drogi wojewódzkiej 875 
   4) Przebudowa półstałego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego, żelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Świerczówka, o przekroju 4,50x2,00m i długości 10,74m, w miejscu istniejącego małego mostu, uregulowanie i umocnienie potoku Świerczówka, przed i za przepustem, na łącznej długości 51,00m i przebudowę odcinka drogi gminnej Trześń – Siedlanka, przy przepuście na długości 69,00m

  To kolejne miliony na drogi w Gminie Niwiska.

  Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach

  Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach

  Budowa zbiorników wyrównawczych o pojemości 300 – 350 m3. Zestaw pompowy; Połączenie zbiorników z istniejącą siecią wodociągową fi 160 cm. Zasilanie energetyczne. Pomieszczenie techniczne. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 kW; Budowa sieci wodociągowej o długości 1670 m. W ramach tego zadania doposażenie pompowni w ciągnik, wykaszarke na wysięgniku i inne urządzenia.

   Mijający rok był dla nas wszystkich trudny, ale udany. Pokazaliśmy, że jesteśmy społeczeństwem potrafiącym się zmobilizować w sytuacjach kryzysowych, a także jednoczyć się w dbaniu o bezpieczeństwo zdrowotne swoje i bliskich w otoczeniu. Potwierdza to udział w akcji „Szczepimy się” czego efektem jest nagroda 1 mln zł. W tym miejscu kieruję podziękowania do wszystkich, którzy zaangażowali się w promocję szczepień – kół gospodyń wiejskich, sołtysów, księży oraz pracowników ośrodka pomocy społecznej.

  Zarządzanie gminą zamieszkałą przez aktywnych i wrażliwych mieszkańców, to wielka satysfakcja. Jestem przekonana, że w kolejnych latach nadal będziemy wspólnie rozwijać Gminę Niwiska. Za dotychczasową współprace i zrozumienie, w jak trudnych czasach przyszło nam żyć, serdecznie Państwu dziękuję.

  Dziękuję wszystkim, którzy inicjowali potrzeby inwestycyjne i społeczne oraz aktywnie uczestniczyli na różnych etapach ich realizacji: władzom centralnym, wojewódzkim i powiatowym, mieszkańcom Gminy Niwiska, radnym, sołtysom, lokalnym stowarzyszeniom i pracownikom gminy.

  Życzę, aby ROK 2022 przyniósł Nam Wszystkim jak najwięcej radości, spokoju i normalności. Niech będzie rokiem pełnym pozytywnych wydarzeń, spełniających nasze plany i oczekiwania.

  Życzę Wam i Waszym najbliższym przede wszystkim zdrowia, bo tak jak zawsze podkreślam, ono jest najważniejsze. 
  Życzę Wszelkiej pomyślności, jak najmniej smutków i problemów.
  Pamiętajmy, aby zawsze dopatrywać się Dobrych Stron i troszczyć się o siebie nawzajem. Dbajmy o życzliwość, zgodę i szacunek w naszej społeczności. 
  Dziękuję Wam za kolejny, wspólny ROK. 
  Za Waszą obecność, wsparcie i siłę jaką mi dajecie. 
  Szczęśliwego Nowego Roku!

  Elżbieta Wróbel

  Wójt Gminy Niwiska

  2018 Gmina Niwiska.
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-01-25 13:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 719 653