Aktualności

Budżet Gminy Niwiska na rok 2022 uchwalony

Budżet Gminy Niwiska na rok 2022 uchwalony 
Wyniki głosowania uchwały budżetowej na 2022 rok 

Rada Gminy Niwiska na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2022.

Dochody budżetu Gminy Niwiska na 2022 rok – 38 899 262,47 zł, w tym dochody majątkowe 10 213 305,62 zł.

Dochody z podatków i opłat w większości zostały skalkulowane na poziomie roku 2021, ponieważ nie uległy zmianie stawki podatków. Dotacje z budżetu państwa, dotacje celowe zostały wpisane na podstawie decyzji jakie Gmina otrzymała.

Wydatki budżetu na 2022 rok w projekcie przedłożonej uchwały budżetowej Gminy Niwiska są w wysokości 40 499 262,47 zł. Przy tak skonstruowanym budżecie mamy deficyt budżetu w kwocie 1 600 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w kwocie 1 mln zł. i przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 600 tys. zł. Przychody z tytułu kredytu 1620 666,00 zł, (łączny kredyt na 2022 rok) w skład którego wchodzi 600 tys. na pokrycie deficytu i 1 020 666 na spłatę zaciągniętych do tej pory kredytów zgodnie z umowami.

Wydatki majątkowe to kwota 11 933 276,94 zł, co stanowi 29,46% ogółu wydatków. W budżecie jest kwota 396 147,32 zł na fundusz sołecki, a wydatki w poszczególnych działach budżetu zostały wskazane zgodnie z ustawa o funduszu sołeckim przez mieszkańców sołectw.

Wydatki budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

 • Rolnictwo i łowiectwo – 2 243 100 zł, tu główny wydatek na budowę sieci wodociągowej wraz z budowa przepompowni wody w Kosowach i doposażeniem typu ciągnik, wykaszarka na wysięgniku- wartość inwestycji 2,2 mln zł,
 • Transport i łączność – 6 522 931,00zł, w tym;
  • Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA 38 400 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy z 2017 roku na utrzymanie kolei aglomeracyjnej w latach 2021 – 2025, łącznie pomoc Gminy Niwiska 192 tys. zł. Od stycznia 2022 roku na trasę relacji Rzeszów- Kolbuszowa- Rzeszów wyjedzie 26 dodatkowych pociągów w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA). Przejazd z miasta nad Nilem do stolicy Podkarpacia ma zająć plus minus 30 minut. Koszt przejazdu w jedną stronę to 7 zł (bilet normalny - 100 proc.). 
  • Realizujemy transport zbiorowy publiczny w kierunku Kolbuszowej i Mielca, otrzymaliśmy dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 406 425,60 zł,
  • Duże zadanie „Modernizacja Infrastruktury Drogowej w Gminie Niwiska – 5 620 tys. zł. W ramach tej inwestycji; przebudowa ul. Sportowej w Hucinie z łącznikiem w kierunku Niwisk do SKR, w Kosowach przebudowa drogi Jażwiny ul. Zielona c.d. do drogi wojewódzkiej 875, w Siedlance most na rzece Świerczówka i droga do autostrady Trześń –Blizna,
  • Przebudowa dróg śródpolnych: w Siedlance na działce 111 i w Przyłęku na nr ewid. 775,
 • Gospodarka mieszkaniowa – 138 795,50 zł, środki finansowe przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie zasobem mieszkaniowym,
 • Administracja publiczna – 3 344 837 zł, w roku 2022 do wynagrodzeń i pochodnych administracji (zadania zlecone – wojewódzkie i własne -urząd gminy) doszły płace pracowników zatrudnionych na drogach, w świetlicach wiejskich. Realizujemy program „Czyste powietrze”. Tu są wydatki na Radę Gminy, promocję, ryczałty sołtysów i pozostała działalność.
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 254 158,04 zł, w tym są wydatki z zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez OSP 9 ekwiwalent dla strażaków ochotników, zatrudnienie kierowców konserwatorów, utrzymanie sprzętu i doposażenie jednostek, koszty utrzymania remiz. Wydatek inwestycyjny to budowa instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Zapolu – 30 tys. zł. W dziale tym są wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.
 • Oświata i wychowanie – 12 734 308 zł, a subwencja oświatowa po stronie dochodów 8 309 140 zł. w tym dziale wydatki na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkołę muzyczną, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 • Ochrona zdrowia – 44 tys. zł, wydatki przede wszystkim na programy profilaktyki przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi,
 • Pomoc społeczna – 1 429 151 zł, wydatki to składki na ubezpieczenie od świadczeń, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, świadczenia społeczne, koszty funkcjonowania GOPS-u, dożywiane i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior – Wigor w Niwiskach,
 • Edukacyjna opieka wychowawcza – 56 250 zł, obowiązkowy wkład własny do stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów (stypendia za wyniki w nauce).
 • Rodzina – 7 313 620 zł, tu płacone jest świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia a także dotacja do dziecka w żłobku 160 zł./miesiąc
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 300 350 zł, w ramach tej kwoty dotacja dla Zuk do mścieków dla odbiorców fizycznych, cały system gospodarki odpadami – 950 tys. zł. oświetlenie ulic (zakup i dystrybucja energii konserwacja lamp oświetleniowych) dochodzi w tym roku zakup usług związanych z realizacją Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 419 248,74 zł. W ramach tych środków dotacja do GOKiB oraz duże zadanie Rewitalizacja założenia parkowo – dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3 8 34 477,26 zł,
 • Kultura fizyczna i sport – 384 546,90 zł, to koszty utrzymania obiektów sportowych, dotacja na sport masowy dla klubów sportowych, utrzymanie i przeglądy placów zabaw, doposażenie placów zabaw
2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2022-01-25 13:15
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 719 648