Gmina

Kultura

Kultura bez barier
Kultura bez barier
Kultura bez barier
Kultura bez barier
Kultura bez barier
Kultura bez barier
Kultura bez barier
Kultura bez barier
Kultura bez barier
Kultura bez barier

logo projektu

Gmina Niwiska bierze udział w międzynarodowym projekcie “Subcarpathian Culture without barriers”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie Strategii przedsiębiorczości kulturalnej, dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego dla naszej gminy. W projekcie biorą udział również 4 inne gminy (Gmina Świlcza, Kołaczyce, Narol, Czarna Łańcucka). Dzięki naszemu udziałowi w projekcie, zostaną zbadane potrzeby społeczności naszej gminy w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz zwiększymy kompetencje i zaangażowanie różnych interesariuszy w tworzenie i wdrożenie strategii rozwoju kultury w naszej gminie. Oprócz tego, w najbliższym czasie zostanie zorganizowane innowacyjne, multidyscyplinarne wydarzenie w naszej gminie, włączając w wydarzenie mniejszości zamieszkujące naszą gminę.

Projekt został zainaugurowany podczas Festiwalu Twórców Kultury w Rzeszowie, podczas którego zaprezentowali się artyści z Polski i Norwegii. Nasz 3-osobowy gminny zespół projektowy składający się z jednego reprezentanta urzędu gminy, jednego reprezentanta instytucji kultury oraz lokalnego artysty, który wziął udział już w 2 szkoleniach (3 szkolenie jeszcze przed nami), weźmie udział w wizycie studyjnej w Norwegii podczas której będziemy mogli bliżej poznać skuteczne, norweskie praktyki w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej.

O szczegółach przebiegu projektu, będziemy informowali na naszych social mediach oraz stronie internetowej gminy.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.


kultura1bInstytucją krzewiącą kulturę i podtrzymującą tradycje lokalne w Gminie Niwiska jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki, który ma swoją siedzibę w secesyjnym dworku - ostatniego właściciela Niwisk - dr Jana Hupki. 
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek oraz kultywowania tradycji. Stałą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w placówce, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki odbywają się zajęcia:

 • czterech grup tanecznych
 • sekcji szachowej
 • grupy kabaretowej „Dyzio i spółka ”
 • Zumby dla dzieci i dorosłych
 • grupy plastycznej

Do ważniejszych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GOK należą:

 • Dzień Babci i Dziadka
 • Turniej Sołectw Gminy Niwiska
 • Dzień Matki
 • 50-lecie pożycia małżeńskiego
 • Sobótki
 • Targi Rodzimej Tradycji
 • Dożynki Gminne
 • „Biesiada u Hupki”

W GOK-u organizowane są spektakle teatralne, konkursy plastyczne i recytatorskie, spotkania literackie, wystawy prac malarskich. 

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury działa Gminna Biblioteka w Niwiskach oraz Filia Biblioteczna w Siedlance. 

Wypełniając działalność statutową Biblioteki niezmiennie służą mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Jako instytucje organizujące i upowszechniające czytelnictwo w pierwszym rzędzie opierają się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru. 
Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich, również dla czytelników spoza gminy wypoczywających na naszym terenie.

Biblioteki w zakresie popularyzacji książki prowadzą następujące formy pracy:

 • wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji
 • mini konkursy czytelnicze
 • lekcje biblioteczne
 • praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie)
 • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik

Obok działalności statutowej, gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbiorów w bibliotekach funkcjonują świetlice wiejskie.
W świetlicach prowadzony jest szereg zajęć mających na celu szeroko rozumiany rozwój dzieci. Szczególny nacisk kładziony jest na pobudzanie wyobraźni, wrażliwości, poczucia estetyki. Jednocześnie każde zajęcia są okazją do treningu zachowań prospołecznych, rozwijania empatii i współpracy w grupie. Prowadzone zajęcia dostosowywane są do wieku i możliwości uczestników. Najchętniej w zajęciach uczestniczą dzieci w wieku szkolnym. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z zasobów bibliotecznych, komputerów, Internetu, prasy.