Ogłoszenia

9 czerwca 2024 r. - wybory sołtysów w Gminie Niwiska

2024-05-08
Wybory sołtysów
Wybory sołtysów

Wybory sołtysów w Gminie Niwiska zostaną przeprowadzone 9 czerwca 2024r. w godz. 1000do 1600 w  poszczególnych sołectwach - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niwiska z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów na terenie Gminy Niwiska

Kandydatem na sołtysa może być obywatel polski, który ukończył 21 lat, stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa i posiada bierne prawo wyborcze.

Kandydować na sołtysa może osoba zgłoszona przez minimum 15 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

Prawa wyborcze przysługują mieszkańcom, wg zasad ustalonych dla wyboru rady gminy. 

Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, oznaczenie z jakiego Sołectwa kandyduje, podpisy osób zgłaszających wraz z numerami ich dowodów osobistych i adresami stałego zameldowania oraz oświadczenie podpisane przez kandydata, że wyraża zgodę na kandydowanie - wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa

Wybory przeprowadzą powołane przez wójta komisje wyborcze:

1) Gminna Komisja Wyborcza w składzie: Radny Gminy Niwiska – wskazany przez Radę Gminy Niwiska oraz dwóch pracowników samorządowych wskazanych przez Wójta Gminy Niwiska

2) Obwodowe Komisje Wyborcze w składzie: dwóch przedstawicieli sołectwa oraz pracownik UG Niwiska - wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW

Zgłoszenia kandydatów na sołtysa oraz na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do urny umieszczonej w Sekretariacie Urzędu Gminy z napisem: „Wybory Sołtysów 2024" w terminie do 17 maja 2024 r. do godz. 14 30

Szczegółowe przepisy regulujące zasady wyborów sołtysów zawarte są w Statutach poszczególnych Sołectw, zmienionych uchwałami Rady Gminy Niwiska Nr III/15-23/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Informacji dotyczących wyborów sołtysów udziela Sekretarz Gminy Niwiska – Jolanta Marut, tel. 17 2270429, 607 851 058, sekretarz@gmina.niwiska.pl

Pomocnicze druki zgłoszeń są zamieszczone również w zakładce WYBORY SOŁTYSÓW w BIP