Aktualności

Wydarzenia

Liczba odsłon: 213535

Bezpłatne webinarium ,,Dofinansowania na kursy i szkolenia z Funduszy Europejskich"

2023-01-05
sty
05
czwartek
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Formularz start

formularz koniec

Deklaracja start

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Niwiska Urząd Gminy Niwiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.niwiska.pl. adres
Data publikacji strony internetowej: 2009-06-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-16.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest admin, admin@niwiska.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172279002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności..

Osoba kontaktowa: Dominik Piątkowski, Email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl.
Kontakt telefoniczny: 172279002.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi powiatowej. Wejście główne znajduje się po lewej stronie elewacji. Wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostanie się na parter budynku do Punktu Obsługi Klienta.

Deklaracja end

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu,  zaprasza na bezpłatne webinarium „Dofinansowania na kursy i szkolenia z Funduszy Europejskich”.

Webinarium odbędzie się 12 stycznia 2023 r., od godziny 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://tiny.pl/wjhlv

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 414 lub 798 771 650.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji.

Wsparcie dotyczy subregionu tarnobrzeskiego (powiaty: mielecki, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, kolbuszowski).

Program webinarium:

1. Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

2. Omówienie Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

  • Cel projektu,
  • Grupa docelowa,
  • Formy wsparcia,
  • Proces aplikowania o dofinansowanie,
  • Nabór wniosków.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu
ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec 
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

test tabelka

 

 

KARTA USŁUGI

Nr karty  …….

 

 

Zgłoszenie powstania obowiązku w podatku rolnym przez osoby fizyczne

WERSJA NR ……

DATA ZATWIERDZENIA

………

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

          

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz informacji o gruntach IR-1 na podatek rolny.

Wypełniony formularz ZIR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Wypełniony formularz ZIR-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania podatkiem rolnym.

Dokumenty potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej, zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00zł. Zwolnieni z opłaty są: małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo.

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku (np. na poczcie, przelewem bankowym) BS Leśnica Oddział Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002 lub w kasie Urzędu. Dowód wniesionej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest przez organ podatkowy decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ozimka, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA:

IR-1 Informacja o gruntach na podatek rolny.

ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym.

ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania podatkiem rolnym.

PPS-1 Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do działania we wskazanej sprawie podatkowej.

PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń w kraju, jeżeli strona nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego:

-gdy zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;

-nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

OPS-1 Zmiana/odwołanie/wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do działania we wskazanej sprawie podatkowej.

OPD-1 Zmiana/odwołanie/wypowiedzenie pełnomocnictwa do doręczeń w kraju.

Zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania.

Zawiadomienie o ustaleniu adresu do doręczeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami gruntów,

b) posiadaczami samoistnymi gruntów,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informacje o gruntach w terminie 14 dni.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek podatkowy:

a) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania informacji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,

b) wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Podatek rolny ustalany jest w drodze decyzji i płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnienia na mocy przepisów ustawy.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podatek rolny nie przekraczający kwoty 100 zł jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty podatku.

 

 

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Urszula Sklorz – inspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Antoniów, Chobie, Nowa Schodnia, Pustków, Jedlice, Szczedrzyk).

tel. 77 46 22 827

e-mail: u.sklorz@ugim.ozimek.pl

I piętro – pokój 112

 

Grażyna Pańczyk – inspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Grodziec, Krzyżowa Dolina, Ozimek)

tel.: 77 46 22 827

e-mail: g.panczyk@ugim.ozimek.pl

I piętro – pokój nr 112

 

Paulina Kierys –inspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Biestrzynnik, Dylaki, Krasiejów, Mnichus, Schodnia)

tel.: 77 46 22 829

e-mail: p.kierys@ugim.ozimek.pl         

I piętro – pokój 112