Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2021-10-16 10:59:35

Ogłoszenia

Wójt Gminy Niwiska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości

Gmina Niwiska 

Wójt Gminy  Niwiska

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości położonych:

  1. w Hucinie tj. działka 402/1 o pow. 0,47 ha (R-V,Ps-V,Ps-VI) położona w terenach użytków rolnych i zielonych z rozproszoną zabudową zagrodową, niezabudowana. Nieruchomość posiada KW TB1K/00009806/6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 15 500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium wynosi 780,00 zł (siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
  1. w Niwiskach tj. działka 849/1 o pow. 0,0627 ha (R-V) w sąsiedztwie użytków rolnych i nielicznej rozproszonej zabudowy, niezabudowana, pozbawiona dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość posiada KW TB1K/00011988/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 6 480,00 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przetargi rozpoczną się w dniu 11 października  2021 roku o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy Niwiska w pokoju nr 4, w kolejności wskazanej powyżej, w częstotliwości co 30 minut. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska  najpóźniej do 7  października 2021 r.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Nabywcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum  1%  ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Z dokumentacją ww. nieruchomości można  zapoznać się w Urzędzie Gminy Niwiska,  pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy

 (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel