data wydruku: 2024-06-24 14:02:29
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Konsultacje społeczne

Podsumowanie konsultacji społecznych

logo konsultacje społeczne
logo konsultacje społeczne
Dyżur konsultacyjny w Kosowach
Dyżur konsultacyjny w Kosowach
Dyżur konsultacyjny w Hucisku
Dyżur konsultacyjny w Hucisku
Ankiety dotyczące konsultacji społecznych
Ankiety dotyczące konsultacji społecznych
Materiały promocyjne Konsultacje Społeczne w Gminie Niwiska
Materiały promocyjne Konsultacje Społeczne w Gminie Niwiska

Zakończyliśmy konsultacje społeczne w ramach projektu grantowego „Wspólny plan” realizowanego przez Gminę Niwiska w związku z przystąpieniem do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Hucina, Hucisko, Kosowy, Przyłęk, Trześń, Zapole, Niwiska, Siedlanka i Leszcze oraz III zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 17 maja 2021r. odbyło się spotkanie hybrydowe z mieszkańcami. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w spotkaniu tym można było wziąć udział stacjonarnie jak i również online, poprzez transmisję ZOOM, klikając w link podany wcześniej na stronie internetowej gminy w zakładce ,,Konsultacje społeczne”. Podczas spotkania urbanista zaprezentował projekty planów i zmiany studium oraz omówił założenia i wymogi w planowaniu przestrzennym. Zainteresowane osoby mogły zadawać pytania poprzez chat, a także w sposób bezpośredni. Każdy z uczestników mógł uzyskać wszelkie informacje związane z projektowanymi planami oraz przedstawić swoje uwagi.

W tym samym dniu, a także 20 maja 2021r. zespół zorganizował dyżury w punktach konsultacyjnych, t.j. w Hucisku, Przyłęku i Kosowach. Dyżury cieszyły się dość sporym zainteresowaniem mieszkańców i wnioskodawców, którzy przyszli zobaczyć koncepcje planów. Urbanistka odpowiedziała na wszystkie zadane pytania. Obecni na spotkaniu i w punktach konsultacyjnych członkowie KS zachęcali do składania opinii na www.kmap.pl i pomagali zainteresowanym w złożeniu takiej opinii na platformie. W narzędziu zostały udostępnione koncepcje planów i studium. Informacja o narzędziu kMap.pl była udostępniona na stronie internetowej w zakładce “Konsultacje społeczne”. Dyżury konsultacyjne miały na celu zachęcić uczestników do indywidualnej dyskusji, szczegółowego omówienia zmian na konkretnych nieruchomościach  oraz wniesienia ewentualnych opinii czy sugestii.

Przez cały czas trwania konsultacji zbierane były opinie i ankiety udostępniane dla chętnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej. Otrzymane wyniki sugerują, że mieszkańcy są zainteresowani działaniami gminy. Wskazuje na to chociażby ilość wypełnionych ankiet i wykazana w badaniu chęć uczestniczenia w konsultacjach społecznych dotyczących planowania przestrzennego w gminie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konsultacjach społecznych były tematy związane z możliwością zabudowy mieszkaniowej czy usługowej na danym terenie. Tereny, które obecnie są przeznaczone do zalesienia cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Możliwość ich zagospodarowania była najczęstszym postulatem zgłaszanym przez uczestników konsultacji. Urbanistka, a także zespół KS przedstawiał wymagania, jakie musi spełniać dany teren, przede wszystkim dostęp do drogi. Nie dla każdego uczestnika było to jasne, jednak dyskusja i możliwość pokazania terenów na mapie znacznie ułatwiło rozmowy. Przeprowadzone konsultacje poszerzyły wiedzę mieszkańców na temat planowania przestrzennego, a wnioskodawcom pozwoliły na zapoznanie się z koncepcjami miejscowych planów i zmiany studium.

Kolejnym etapem jest wystąpienie o zaopiniowanie projektów dokumentów planistycznych do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Niwiskach.

Wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach pragnę serdecznie podziękować. Opinie, sugestie i ankiety pozwoliły nam lepiej poznać oczekiwania właścicieli nieruchomości i mieszkańców na zagospodarowanie terenów.

Wójt Gminy Niwiska

Elżbieta Wróbel