Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2021-10-16 11:54:01

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gmina Niwiska realizuje Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

 CEL

Cel programu to rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

ADRESACI

Program adresowany jest do:

Dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENTA?

Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

Zatrudnienie na umowę cywilnoprawno-prawną w okresie od czerwca do grudnia 2021 roku  na określoną liczbę godzin do świadczenia usługi w ramach  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

LICZBA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU w edycji 2021r.  to 5 osób, w tym:

Gmina Niwiska w obecnej edycji programu planuje, przy udziale minimum 2 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować  964  godzin usług, realizacja usług potrwa do grudnia br. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 42 174,45 zł.

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7 Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2021, finansowane z innych źródeł.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

Więcej informacji o Programie na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021 

Autor:

Kierownik GOPS Niwiska

Barbara Czachor

Do pobrania: