data wydruku: 2024-05-20 21:36:21
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO
INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

INFORMACJA 
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Tarnobrzegu
z dnia 28 lutego 2024 r.
O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO
w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego


Na podstawie§ 2 w związku z § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 856) zwanej dalej „uchwałą”, informuję o liczbie urzędników wyborczych do powołania w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz o możliwości i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Szef Krajowego Biura Wyborczego powołuje urzędników wyborczych dla obszaru danej gminy na okres 6 lat do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych.
Liczba urzędników wyborczych powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w związku z zakończeniem kadencji urzędników wyborczych:

1) po 1 urzędniku wyborczym w gminach: Baranów Sandomierski, Bojanów, Borowa, Cmolas, Czermin, Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Mielec, Nisko, Niwiska, Padew Narodowa, Przecław, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Ulanów, Wadowice Górne, Zaklików, Zaleszany;
2) po 2 urzędników wyborczych w gminach: gmina miejska Mielec, Stalowa Wola

WYMAGANIA
Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego):

1) pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2) inna osoba mająca co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać (art. 191b Kodeksu wyborczego):

1) osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;

2) osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej w gminie, w której miałaby wykonywać funkcję urzędnika wyborczego;

3) osoba należąca do partii politycznych;

4) osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją;

5) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) komisarz wyborczy;

7) pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

8) członek komisji wyborczej

9) mąż zaufania;

WYMAGANIA DODATKOWE

Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów lub referendów ogólnokrajowych albo referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo do objęcia funkcji.

KADENCJA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

1. Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).

2. Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne (art. 191c § 2 Kodeksu wyborczego).

3. Funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa (art. 191d § 1 Kodeksu wyborczego) w przypadku:

1) zrzeczenia się funkcji;

2) śmierci;

3) podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania; 4) zatrudnienia w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której wykonuje funkcję urzędnika wyborczego;

5) przynależenia do partii politycznej;

6) prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;

7) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) odwołania.

4. Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1. Przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.

2. Wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych.

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych.

4. Wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

5. Zapewnienie dostarczenia kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym, ponadto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta zapewnienie wykonania kart do głosowania.

6. Pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania.

7. Wykonywanie zadań należących do depozytariusza poprzez przyjęcie w depozyt dokumentów od terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

8. Należyte zabezpieczenie i przechowywanie depozytu.

9. Wykonywanie czynności mających na celu przekazanie dokumentacji archiwalnej do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz dokumentacji niearchiwalnej dla Archiwów Państwowych.

10. Wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych.

ZGŁOSZENIE

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15, w terminie do dnia 26 marca 2024 r. Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail tarnobrzeg@kbw.gov.pl, a następnie oryginały dokumentów pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Delegatury KBW w Tarnobrzegu
W zgłoszeniu kandydaci na urzędnika wyborczego podają:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) numer ewidencyjny PESEL;

3) adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców);

4) wykształcenie;

5) nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję;

6) informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

7) w przypadku:

a) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych – miejsce pracy; Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;
b) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w lit. a – nazwę tego urzędu lub jednostki oraz okres zatrudnienia; Kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w lit. a, przez okres co najmniej 5 lat;

8) do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury.


Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Tarnobrzegu
/-/ Elżbieta Koziarska