Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2021-10-16 10:22:46

Wydarzenia

Zwrot podatku akcyzowego

zwrot podatku akcyzowego 

W dniach od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Niwiskach pokój nr 21 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.   

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek  o zwrot podatku. W przypadku rolnika, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie nie trzeba go przekładać przy składaniu wniosku w drugim terminie.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 29 października 2021 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.