data wydruku: 2024-04-18 16:16:14
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Gospodarka komunalna

Uchwałą Rady Gminy Niwiska z dnia 11.12.2002r. utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej, który funkcjonuje, jako jednostka budżetowa. Zajmuje się głównie eksploatacją urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, usługami transportowymi, utrzymaniem dróg gminnych, wywozem nieczystości płynnych oraz wykonywaniem różnych prac porządkowych.

Zaopatrzenie w wodę zapewniają dwa ujęcia wody: w Niwiskach i Przyłęku. W ciągu roku dostarcza się do odbiorców ok 130 tys. m3 wody, która nie wymaga uzdatniania i spełnia wszystkie normy sanitarne. 
Od 10 listopada 2004r. Zakład obsługuje gminną oczyszczalnię ścieków. Jest to obiekt kontenerowy o przepustowości docelowej 220 m3/dobę. W chwili obecnej w miejscowościach Niwiska i Trześń, gdzie wybudowana została sieć kanalizacyjna odprowadzanych jest ok. 100 m3 ścieków na dobę. Planowana obecnie budowa kanalizacji w północnej części gminy zapewni eksploatację oczyszczalni w pełnym zakresie.
W zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy usługi świadczą obecnie Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o. o. na podstawie zezwolenia Wójta Gminy oraz umów zawieranych z właścicielami poszczególnych nieruchomości. W ramach tych usług nieruchomości zostały wyposażone w kosze o pojemności 120l oraz zestawy worków do selektywnej zbiórki odpadów szkła, makulatury, tworzyw sztucznych oraz metali. Odbiór odpadów odbywa się z częstotliwością raz w miesiącu w przypadku odpadów niesegregowanych, raz na kwartał w przypadku surowców wtórnych oraz dwa razy w roku w przypadku odpadów wielkogabarytowych. Odpady niesegregowane trafiają na składowisko odpadów w Kozodrzy, pozostałe do sortowni i zakładów przetwarzania.