data wydruku: 2024-05-24 14:57:19
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Formularze

Wycinka drzew i krzewów

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst.jedn.Dz. U. z 2009r. Nr 151poz. 1220 ze zmianami),
  • art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

W dniu 29 maja 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17 czerwca 2017r. Uchwalona ustawa wprowadziła do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany:

- wprowadzenie szczególnych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).Organ, może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od dokonania oględzin w formie wydania decyzji administracyjnej.

Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu;

  • Wniosek wycinak 2018 rozmiar: (56,50 kB) pobrań: 29 załączył: Szymon Pruś, Administrator data dodania: 2018-10-16 12:00