Ogłoszenia

12
kwi  2021

Sprzedaż używanego autobusu AUTOSAN H9-21.41S ( gimbus szkolny)

gimbus 
HERB 

Gmina Niwiska ogłasza pisemny przetarg ofertowy na: sprzedaż używanego autobusu AUTOSAN H9-21.41S ( gimbus szkolny) nr rej. RKL A 285 .

I. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż używanego autobusu AUTOSAN H9-21.41S (gimbus szkolny)

 II. Dane opisowe

  • rok produkcji 2000
    silnik o mocy 110 kW
  • pojemność 6540,00 cm3
  • przebieg 480253 km,
  • liczba miejsc 52 +1
  • karta pojazdu, pierwszy właściciel (Gmina)

Cena wywoławcza 12 000,00 zł brutto

III. Tryb przetargu: Pisemny przetarg ofertowy.

1. Otwarcie ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie urzędu, sala nr 4 (konferencyjna), Niwiska 430

2. Możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży:

Osoby zainteresowane zakupem autobusu AUTOSAN H9-21.41S ( gimbus szkolny)  w dniach od poniedziałku  do piątku w godz. 8-14, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Szczegółowych informacji technicznych udziela pracownik gminy – kierowca P. Aleksander Branas tel.661 091 385

3. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

1) Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach  do dnia 21. 04.2021 r. do godz. 950

2) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania i rozpatrywania.

Ofertę sporządzoną wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Sprzedającego oraz Kupującego, opisanej w następujący sposób: ,, Oferta na Sprzedaż używanego autobusu AUTOSAN H9-21.41S  (gimbus szkolny) - nie otwierać przed 21.04.2021 r. godz. 1000

Oferent - pod rygorem wykluczenia może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.

4. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać :

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2 )oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
4) pełnomocnictwo, o ile oferent działa przez pełnomocnika;

5. Wybór oferty:
1) Kryterium oceny ofert -100% cena.
2) Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia złożoną na wzorze formularza ofertowego oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.
3) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. W przypadku konieczności przeprowadzenia aukcji, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
4) Po wyborze oferty Sprzedający zawiadomi o terminie zawarcia umowy sprzedaży (nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyboru oferty) oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, - nie zawiera danych i dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnienia mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Informacje uzupełniające:
1) Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
2) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
3) Zgłoszonym oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu z żadnego tytułu.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-07-27 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 411 187