Dla Mieszkańca

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Niwiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.niwiska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności strony.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest admin, admin@niwiska.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172279002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi powiatowej. Wejście główne znajduje się po lewej stronie elewacji.  Wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostanie się na parter budynku do Punktu Obsługi Klienta.

Przed Urzędzie znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie biura w urzędzie znajdują się na poziomach od 0 do 1.

Poziom 0 – do którego prowadzą schody  oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Po stronie prawej od wejścia znajduje się sala narad,  biura Urzędu Gminy oraz siedziba GOPS w Niwiskach. a po stronie lewej wejście do Banku Spółdzielczego oddział w Niwiskich. Na wprost znajdują się schody prowadzące na poziom 1.

Poziom 1 – do którego prowadzą schody z poziomu 0- brak dostępu dla osób na wózkach. Na poziomie 1 znajduje się Sekretariat, gabinet Wójta Gminy Niwiska, Zastępy Wójta/Sekretarza Gminy, Skarbnika oraz pozostałe biura Urzędu Gminy Niwiska.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych na poziomie 0.

W budynku nie ma windy.


INFORMACJE DODATKOWE

Ułatwienia

W holu urzędu Gminy znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń według stanowisk.

Inne informacje i oświadczenia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.