Dla Mieszkańca

loga_klub seniora


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UCZESTNICTWA
W KLUBIE SENIORA W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU „KLUB SENIORA W GMINIE NIWISKA”

Informujemy, iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu „Klub Seniora w Gminie Niwiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 Osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie nr 8.3 realizacja projektu dobiegła końca z dniem 31.12.2023 r., w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania udzielanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Gmina Niwiska/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza, iż pomimo zakończenia realizacji projektu zapewniamy trwałość utworzenia Klubu Seniora i utworzonych miejsc wsparcia w Klubie w liczbie 40, w okresie trwałości projektu tj. od dnia 01.01.2024 r do 31.12.2025 r.

Usługi świadczone w Klubie Seniora realizowane są w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości. 

Zapewniamy dla uczestniczących seniorów w Klubie Seniora następujące formy wsparcia i aktywizacji w okresie trwałości:

- zajęcia edukacyjne: spotkania tematyczne np.: z policjantem, strażakiem itp.;

- zajęcia opiekuńcze w ramach których prowadzone są: zajęcia muzyczne, kulinarne,  plastyczne, w tym rękodzieło, ruchowe w tym ruchowe na świeżym powietrzu - spacery nordic-walking, gimnastyka;

- pikniki, ogniska, wyjazdy kulturalne (kino, teatr), wyjazdy plenerowe;

- organizacja spotkań integracyjnych.

Klub Seniora funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach, a zajęcia realizowane są w salach Dworku Hupki w Niwiskach lub Szkoły Podstawowej w Niwiskach,  od poniedziałku do piątku od godziny 13:00 do godz. 21:00.

Uczestnikiem Klubu Seniora może zostać osoba zamieszkała na terenie Gminy Niwiska zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która ukończyła 60 rok życia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Seniora zamieszczone  zostały w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Klub Seniora w Gminie Niwiska” dostępnym na stronie internetowej Gminy Niwiska.

W związku wolnymi miejscami w Klubie Seniora nabór do Klubu trwa nadal.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Klubu Seniora prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:17 22-79-342 lub bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach pokój nr 1.

Więcej informacji o funkcjonowaniu Klubu Seniora można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach osoba do kontaktu : Natalia Zielińska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, że w okresie od 1-go grudnia 2022 roku do 31-go grudnia 2023 roku realizuje projekt pn. „Gminny Klub Seniora w Gminie Niwiska”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności kompleksowych usług wsparcia osób 60+ (osób starszych) dla 40 osób (36K, 4M) zagrożonych ubóstwem/lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących Gminę Niwiska (woj. Podkarpackie) poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Niwiskach w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla 40 osób (4 mężczyzn, 36 kobiet) w tym szacowana liczba osób niepełnosprawnych: 11 (6-stopień umiarkowany lub lekki, 5-znaczny), spełniających poniższe wymagania / kryteria formalne na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 • osoba, która ukończył/a 60 rok życia,
 • osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • osoba zamieszkująca na terenie gminy Niwiska (województwo podkarpackie). 

Szczegółowy opis zadania:

Klub Seniora będzie mieścił się w salach Dworku Hupki w Niwiskach oraz w dwóch pomieszczeniach w budynku Szkoły Podstawowej w Niwiskach- budynki sąsiadujące. Budynki przez lata były dostosowane i adaptowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych;(na podstawie książek obiektu).

Klub Seniora jest klubem samopomocy-placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców gminy w wieku 60+w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Skierowany jest do seniorów, w tym osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych oraz zagrożonych wykluczeniemspołecznym. Jest miejscem spotkań osób w starszym wieku, które w bardzo różnorodny sposób mogą spędzać wolny czas z możliwością pogłębiania swych zainteresowań oraz zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Spotkania w KS pozwalają zaspokoić potrzebę kontaktów międzyludzkich, na-wiązywać nowe znajomości i przyjaźnie, a przede wszystkim zagospodarować wolny czas. KS jest otwarty na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym. Działalność Klubu Seniora ma na celu integrację lokalnego środowiska seniorów, poprawę funkcjonowania psychicznego, społecznego i fizycznego uczestników, zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, przeciwdziałanie izolacji
i marginalizacji społecznej, wzrostu poczucia własnej wartości jak również aktywizację i promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów.

Klub Seniora będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu prze 8 h dziennie w godz. 13.00 do 21.00.

Oferta zajęć w Klubie Seniora będzie dostępna w takim samym stopniu dla wszystkich uczestników tak aby mogli dokonać wyboru.
Klub Seniora będzie funkcjonował zgodnie z ustawą w strukturze GOPS w Niwiskach.

Planowana oferta zajęć Klubu Seniora: 12 m-cy zajęć grupowych, które będą realizowane w siedzibie Klubu Seniora w Niwiskach (20 os.) oraz w punktach realizacji zajęć w Siedlance - Siedlanka 193 (obiekt dostosowany do osób niepełnosprawnych; oraz Hucisku; Hucisko - 65C - obiekt dostosowany do osób niepełnosprawnych; – ze względu na ułatwienia dostępu dla Uczestników Klubu Seniora;

Planowane formy aktywizacji Uczestników przewidziane w projekcie:

 • zajęcia z muzyczne: czynne i bierne, w tym wieczorki taneczne, występy, koncerty, pogadanki;
 • zajęcia edukacyjne: spotkania z lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, dietetykiem;
 • zajęcia terapeutyczne, w tym grupy wsparcia;
 • warsztaty rozwojowe: kulinarne( kuchnia tradycyjna, kuchnia świata);
 • kosmetyczne- kącik kosmetyczny;
 • zajęcia plastyczne i rękodzieła;
 • zajęcia ruchowe w tym gimnastyka;
 • pogadanki, w tym spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • pikniki, wyjazdy kulturalne ( kino, teatr), wyjazdy plenerowe,
 • zajęcia opiekuńcze;
 • poradnictwo rodzinne,
 • grupy samopomocowe.

Zasady rekrutacji do projektu:

Okres rekrutacji: od 1 grudnia do 20 grudnia 2022 roku.

Kryteria i szczegóły rekrutacji określone zostały w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „ Klub Seniora w Gminie Niwiska”.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem dostępne są :

 • w Biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach pok. nr 1 – parter budynku Urzędu Gminy,
 • na stronie internetowej Gminy Niwiska w zakładce dla mieszkańca Klub Seniora,

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Seniora należy:

 • wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wskazanymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa projektu pn. „Klub Seniora w Gminie Niwiska”;
 • złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze projektu pok. nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach, Niwiska 430 , w godzinach pracy ośrodka.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17 22-79-342 u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  Niwiskach lub u Kierownika Klubu Seniora pod numerem telefonu: 667-559-352.