Gmina

 

 

Adres siedziby: 36-147 Niwiska 465

Czas pracy : 7.30-16.00

Tel. 17 22 79 412

Email: senior.wigor@niwiska.pl

NIP 814-168-60-50

Regon: 363719098

 Kierownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach

mgr Agnieszka Parys

 Forma prawna:  

Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR" w Niwiskach został powołany na podstawie Uchwały Nr XVII/94/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 30.12.2015r.w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR" w Niwiskach  i swoją działalność rozpoczął dnia 1 kwietnia 2016 roku. Realizuje zadania wynikające ze statutu  zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/94/2015 Rady Gminy Niwiska z dnia 30.12.2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR" w Niwiskach i regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów prawnych powołanych przez Radę Gminy 
w Niwiskach i Kierownika Domu.

 Cele i zadania  jednostki:

Dom prowadzony jest przez Gminę Niwiska w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020 i jest  ośrodkiem wsparcia dla seniorów w wieku 60+ , nieaktywnych zawodowo, będących mieszkańcami obszaru administracyjnego Gminy Niwiska.

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom oraz kompensowanie skutków samotności ,  niesamodzielności i niepełnosprawności, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym poprzez organizację działań opiekuńczych i terapeutycznych. Działania te wzajemnie uzupełniają się i są kluczowym elementem procesu pomocowego, ważnym także w podejmowaniu innych działań, których celem jest wywołanie pozytywnej zmiany w życiu seniorów 60+.

Istotę działań opiekuńczych stanowi zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb bytowych, zapewniających poczucie bezpieczeństwa osób starszych. Natomiast zadaniem zajęć terapeutycznych jest udzielanie wsparcia emocjonalnego, rehabilitacja i aktywizacja (m.in. poprzez motywowanie do działania, wzmacnianie akceptacji i samooceny). Funkcje terapii dotyczą także poszerzenia sfery umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych i skutecznej komunikacji. Udział w zajęciach niweluje wśród uczestników poczucie osamotnienia czy bezradności a jednocześnie pomaga w poszerzaniu wiedzy i umiejętności zarówno seniorów jak i ich rodzin w samodzielnym radzeniu sobie z problemami.

Zakres usług jest zróżnicowany i wynika z wieku , stanu zdrowia bądź typu niepełnosprawności uczestników. Placówka zapewnia możliwość skorzystania z kilkugodzinnej formy zajęć, w których uczestniczą nie tylko osoby zdrowe w pełni sił fizycznych i umysłowych ale także osoby chore. Pobyt uczestników w placówce stanowi odciążenie dla ich rodzin. Seniorzy korzystają z posiłków, rehabilitacji, oferty kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej oraz terapii indywidualnej i grupowej. Często także uzyskują pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz porady w sprawach codziennych.