Gmina

Skład zarządu OSP Zapole

  • Wilk Damian – Prezes
  • Bajor Wiesław – Wiceprezes - naczelnik
  • Reguła Anna– Sekretarz
  • Sitko Krzysztof – Skarbnik
  • Świder Antoni - Gospodarz
  • Safin Józef – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Ofiara Andrzej – Przewodniczący
  • Węgrzyn Jan – Wiceprzewodniczący
  • Fitał Rafał – Sekretarz

Dane adresowe:

Zapole 24
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Zapolu powstała w 1966 roku i jest najmłodszą jednostką na terenie Gminy Niwiska. Głównymi inspiratorami jej utworzenia byli Jan Popielarz z sołtysem wsi Józefem Cisło. W obecności przedstawiciela Komendy Powiatowej w Kolbuszowej na zebraniu wiejskim zadeklarowało swoją przynależność 18 członków czynnych i 2 wspierających tj. Józef Cisło i Jan Sitko. Podczas tego zebrania ukonstytuował się Zarząd w składzie: 
Prezes- Jan Popielarz 
Naczelnik- Andrzej Porzuczek
Sekretarz- Jan Łagowski
Gospodarz- Ludwik Ofiara
W 1969 roku Komenda Powiatowa Straży przydzieliła dla jednostki podstawowy sprzęt: motopompę M 400, 3 odcinki węży ssawnych i kilka węży tłocznych. W razie potrzeby użycia transportowany był na ręcznym wózku bądź przez wyznaczoną parę koni. Otrzymanie tego sprzętu dawało możliwość prowadzenia szkoleń i ćwiczeń dla członków jak również brania udziału w akcjach gaśniczych. W tym czasie we wsi oprócz szkoły nie było żadnego budynku i posiadany sprzęt gaśniczy przechowywany był w prywatnej szopie gospodarczej Ludwika Ofiary. 
Pierwsze mundury członkowie zakupili za własne pieniądze, a 11 czapek wyjściowych staraniem Prezesa zostały przekazane przez Komendę Powiatową. W latach 70-tych duży nacisk kładziono na udział w czynach społecznych, więc strażacy pracowali przy odszlamowywaniu sadzawek, które służyły, jako zbiorniki wody do celów przeciwpożarowych, naprawianiu przepustów wzdłuż dróg oraz brali udział w kontrolach gospodarstw pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Za pieniądze zebrane od członków oraz zarobione przez strażaków przy budowie studni publicznej i sadzeniu lasu w 1986 roku zakupiono samochód pożarniczy marki STAR 21 / rocznik 1956/, który służy do chwili obecnej. Garażowany był na podwórzu u ówczesnego Naczelnika Ryszarda Karkuta, który był również głównym inicjatorem jego zakupu.
W roku 1995 wspólnym wysiłkiem strażaków i Gminy wybudowano drewniany garaż na samochód i sprzęt na placu koło drogi. Służył on do czasu oddania do użytku nowego budynku.
Dzięki inicjatywie Wójta Pana Piotra Skiby i staraniom sołtysa wsi, a zarazem Prezesa OSP Jana Serafina i Radnego wsi Zapole Bronisława Świder w roku 2000 na działce mienia komunalnego gminy rozpoczęto budowę remizy, a właściwie budynku wielofunkcyjnego, gdyż spełnia on jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej.
Budowa realizowana była przez gminę, systemem gospodarczym przy pomocy miejscowej ludności i strażaków, została zakończona w 2003 roku, a budynek został oddany do użytku w roku 2005. W obiekcie znajduje się świetlica, garaż na samochód, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty.
Długoletnie starania o wymianę najstarszego samochodu pożarniczego STAR 21 zostały uwieńczone sukcesem. Jednostka otrzymała samochód GCBA –Jelcz 315. Załoga liczy 36 członków, w tym 8 MDP, posiada podstawowy sprzęt pożarniczy i umundurowanie osobiste niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowych.
OSP Zapole bierze udział w akcjach pożarniczych na terenie całej gminy, w ćwiczeniach i zawodach strażackich, uroczystościach kościelnych, a także działaniach na rzecz swojej miejscowości.
Sprawne działanie jednostki w dużej mierze zależy od osób pełniących funkcje Prezesa i Naczelnika.

Funkcje Prezesa kolejno pełnili: Pan Ludwik Ofiara, Pan Ryszard Karkut, a funkcje Naczelnika: Pan Ofiara Ludwik, Pan Ryszard Karkut, Pan Wacław Świder, Jan Serafin.

Baza techniczna

OSP Zapole - jednostka typu S-1, posiada samochód gaśniczy GCBA 6/32 „Jelcz” 004, jeden boks garażowy, komplet ubrań ochronnych i uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania i podawania wody, agregat prądotwórczy 7,5 KW z masztem,   motopompę M-8/8, PO5, system selektywnego alarmowania, pilarkę łańcuchową,  STHIL MS 260, sprzęt łączności radiowej, radiostację nasobną i syrenę alarmową.

Galeria
OSP Zapole
OSP Zapole 
OSP Zapole
OSP Zapole 
OSP Zapole
OSP Zapole