Urząd

Projekty UE

Nowa pracownia komputerowa - miniPAKT

 

Gmina Niwiska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Całkowita wartość projektu: 193 772,97 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 193 772,97 zł

Główny cel projektu:Głównym celem utworzonej  pracowni jest rozwijanie nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych poprzez kreatywne wykorzystanie nowych technologii cyfrowych przy zastosowaniu m.in. innowacyjnych ścieżek, scenariuszy prowadzenia zajęć i szkoleń dla edukatorów/nauczycieli i ich uczniów (dzieci i młodzieży) oraz dodatkowych osób dorosłych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej. Wsparcie nakierowane będzie na uczniów i nauczycieli oraz dodatkowo osoby dorosłe w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19 mającym wpływ m.in. na edukację.


logo projekt

Gmina Niwiska bierze udział w międzynarodowym projekcie “Subcarpathian Culture without barriers”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie Strategii przedsiębiorczości kulturalnej, dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego dla naszej gminy. W projekcie biorą udział również 4 inne gminy (Gmina Świlcza, Kołaczyce, Narol, Czarna Łańcucka). Dzięki naszemu udziałowi w projekcie, zostaną zbadane potrzeby społeczności naszej gminy w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz zwiększymy kompetencje i zaangażowanie różnych interesariuszy w tworzenie i wdrożenie strategii rozwoju kultury w naszej gminie. Oprócz tego, w najbliższym czasie zostanie zorganizowane innowacyjne, multidyscyplinarne wydarzenie w naszej gminie, włączając w wydarzenie mniejszości zamieszkujące naszą gminę.

Projekt został zainaugurowany podczas Festiwalu Twórców Kultury w Rzeszowie, podczas którego zaprezentowali się artyści z Polski i Norwegii. Nasz 3-osobowy gminny zespół projektowy składający się z jednego reprezentanta urzędu gminy, jednego reprezentanta instytucji kultury oraz lokalnego artysty, który wziął udział już w 2 szkoleniach (3 szkolenie jeszcze przed nami), weźmie udział w wizycie studyjnej w Norwegii podczas której będziemy mogli bliżej poznać skuteczne, norweskie praktyki w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej.

O szczegółach przebiegu projektu, będziemy informowali na naszych social mediach oraz stronie internetowej gminy.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.


Cyfrowa Gmina

Gmina Niwiska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Całkowita wartość projektu: 181 980,00zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 181 980,00 zł

Główny cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji, modernizacja strony internetowej oraz zakup usług szkoleniowych w ramach podniesienia kompetencji pracowników.


Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych


GMINA NIWISKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

 Jeżeli jesteś:

 • niepełnosprawnym mieszkańcem Gminy Niwiska,
 • masz ukończone 18 lat
 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważnym);

lub nie posiadasz orzeczenia ale potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawności (min. poruszasz się na wózku inwalidzkim, o kulach, jesteś osobą słabowidzącą, starszą lub znajdujesz się w szczególnie trudnej sytuacji i nie masz możliwości otrzymania wsparcia od osób bliskich)

 skorzystaj z możliwości bezpłatnego dowozu  w ramach realizacji

USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR

/to znaczy od drzwi do drzwi/

Z usługi transportowej mogą skorzystać uprawnieni mieszkańcy Gminy Niwiska od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 na terenie Gminy Niwiska oraz w obrębie do 30 km od granic Gminy. Osobom niesamodzielnym w trakcie transportu może towarzyszyć /bezpłatnie/ opiekun transportu lub opiekun własny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby takiej osoby.

Usługa transportu ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności mieszkańców, którzy borykają się z problemami dotarcia min.: do ośrodków zdrowia, urzędów, ośrodków kultury, obiektów sportowych, wszelkiego rodzaju szkoleń itp.

ZAMAWIAĆ USŁUGĘ MOŻNA:

 • pod numerem infolinii projektu: 667-559-352 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30; 
 • w biurze projektu Gminy niwiska pok. nr 7 (na parterze) poprzez złożenie:

- formularza wywiadu do zamówienia usługi door-to-door,
- oświadczenia Użytkownika/użytkowniczki o spełnieniu kryteriów do skorzystania z usługi door-to-door,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • wysyłając e-mail wraz z wyżej wymienionymi dokumentami na adres:

            gopsniwiska@niwiska.pl, nzielinskaprojekt@niwiska.pl.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door.


Informacje o projekcie: Gmina Niwiska realizuje projekt grantowy „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Niwiska usług indywidualnego transportu door-to-door.

Planowane efekty: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

Całkowita wartość projektu wynosi: 335.300,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 282 590,84 PLN

Czas realizacji projektu: 01.11.2020r. do 31.10.2022r.

Okres realizacji usługi door-to-door: 01.01.2021 do 31.10.2022r., w ramach projektu oraz na czas trwałości realizacji projektu.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

wiecej informacji: https://www.niwiska.pl/15-dla-mieszkanca/800-door-to-door.html 


Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął uchwałę Nr 340/7347/17 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Operacja: Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach

Zakres rzeczowy operacji:

 1. Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Niwiska;
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko;
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zapole

Wartość inwestycji: 3 491 397,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 630304,00 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30.08.2019 r.


ms

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości

Gmina Niwiska otrzyma 23 843,58 zł na realizację zadania: „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.” 

 • Specyfikacja zakupów: 
 • Zakup torby ratowniczej (OSP Niwiska) 
 • Zakup 2 defibrylatorów (OSP Niwiska i OSP Siedlanka) 
 • Deska ratownicza (OSP Niwiska)
 • Szyny Cramera (OSP Niwiska)
 • 4 deski pediatryczne (OSP Niwiska, OSP Siedlanka) 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach w Niwiskach otrzyma 100 000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje zadania: „Przebudowa budynku dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego”. Całkowita wartość zadania 135 200,00 zł. 
Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację wcześniej poniesionych wydatków mających na celu zwiększenie potencjału Szkoły Muzycznej w celu prowadzenia edukacji artystycznej. 
Realizacja przedsięwzięcia jest kompleksowym podejściem mającym na względzie rozwój placówki. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną szkolnictwa artystycznego na terenie gminy Niwiska. 

Link: 
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20180326_Tabela_ISA_publikacja.pdfDotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podsumowanie 2017 r. - Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Poniżej hasłowo zestawiono Projekty – Inwestycje wdrożone do realizacji w 2017 r. –dofinansowane ze środków zewnętrznych na lata 2017 -2019:
 • „Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb klubu sportowego w Siedlance” – wartość dofinansowania z MSiT: 156 000,00 zł;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach: PROW - 1 999 887,00 zł;
 • „Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym”: RPO – 996 167,27 zł; MSiT: 265 800,00 zł .... więcej
Gmina Niwiska zakończyła realizację zadania: 
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020
Wartość pomocy finansowej: 10 000,00 złRozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie
Dofinansowanie otrzymały LKS „Hucina”, UKS „Niwa”, LKS „Zacisze Trześń” LKS „Błękitni” Siedlanka oraz LKS „Orzeł” Kosowy 
Tym samym 5 Klubów sportowych zrealizuje program szkoleniowy i zakupy sportowe na łączną kwotę 50 000,00 zł. 
Założenia Programu „ KLUB”:
Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.
Program „KLUB” 2017
Gminie Niwiska zrealizuje inwestycję p.n.: „Budowa budynku szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb klubu sportowego w Siedlance”
Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Niwiska dofinansowanie na budowę zaplecza socjalno-sanitarnego w Siedlance. 
Wartość dofinansowania z MSiT: 156 000,00 zł
Dane techniczne inwestycji:
- powierzchnia zabudowy 145,6 m2
- powierzchnia użytkowa 97,2 m2
- powierzchnia netto 117,2 m2
- kubatura 649,6 m3

Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach
Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakres rzeczowy operacji w latach 2017 -2019: 
1. Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Niwiska;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zapole

Wartość kosztorysowa inwestycji: 3 543 910,91 zł 
Wartość dofinansowania: 1 999 887,00 zł 
Termin zakończenia inwestycji: 30.08.2019 r. 

Lokalny Animator Sportu - 2017
Dzięki pozyskaniu środków finansowych przez Gminę Niwiska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w okresie od marca do listopada 2017 r. na obiekcie „ORLIK” w Niwiskach - dwóch animatorów sportowych będzie prowadziło regularne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu. 
Miesięczny wymiar zajęć animacyjnych to 138 godzin. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z ogólnie dostępnym harmonogramem zajęć. 

Na konkurs do udziału w Programie Lokalny Animator Sportu wpłynęło 2122 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny, do Programu zakwalifikowanych zostały 1462 orliki, co stanowi 69% wszystkich aplikujących.

Serdecznie zapraszamy na obiekt 

Szkolny Klub Sportowy w Gminie Niwiska
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum z terenu Gminy Niwiska, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Szkoły w gminie Niwiska, które wezmą udział w Programie:
 • SP Hucina
 • SP Kosowy
 • SP Niwiska
 • Gimnazjum w Niwiskach
 • SP Siedlanka
 • SP Trześń
Cele programu:
1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
seniorDofinansowanie dla Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach
Gmina Niwiska otrzyma 36 000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach na 2016 r.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Niwiskach zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” obejmuje w szczególności usługi:
• socjalne, w tym posiłek,
• edukacyjne,
• kulturalno-oświatowe,
• aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
• sportowo-rekreacyjne,
• aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
• terapii zajęciowej.

Przedmiotowe dofinansowanie pozwoli wzbogacić ofertę dla seniorów w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Niwiskach. 

„Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym”
Gmina Niwiska w latach 2017 – 2018 zrealizuje Projekt p.n.: „Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym” w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej oraz RPO WP na lata 2014-2020 - montaż finansowy Projektu wygląda następująco: 

Zakres rzeczowy projektu: 
Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej pod salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym.
Projektowana sala będzie pełniła funkcję rekreacyjno-sportową, będzie miała charakter obiektu sportowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży.
Sala gimnastyczna będzie posiadać powierzchnię 656,80 m2. 
W części zaplecza sali, będą znajdować się następujące pomieszczenia: magazynki, wiatrołap, kantorek, WC, łazienki i szatnie. 
Nad zapleczem projektuje się antresolę o powierzchni 148,80 m2.

Roboty budowlane:
• Rozbiórka schodów zewnętrznych przy budynku;
• Zamurowanie otworu okiennego na parterze oraz trzech otworów okiennych na piętrze, od strony projektowanej Sali;
• Demontaż części pokrycia dachu na istniejącym budynku szkoły w celu połączenia dachu na projektowanej rozbudowie oraz istniejącym budynku;
• Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych z budynku szkoły, do projektowanej Sali, na drzwi ppoż. 90x200 EI 30;
• Rozbudowa instalacji wewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., i elektrycznej);
• Projektowana rozbudowa: parterowa z antresolą, niepodpiwniczona; 
• Dach budynku dwuspadowy, konstrukcji stalowej, kryty płytą warstwową; 
• Wysokość projektowanej rozbudowy, od poziomu terenu do kalenicy wynosi 10,26 m; 
• Kąt nachylenia połaci dachowej wynosi 6 stopni;
• Kierunek kalenicy prostopadły do kierunku głównej kalenicy budynku szkoły;
• Posadowienie rozbudowy budynku, na głębokości 120 cm ppt.(z zachowaniem dylatacji ok. 2 cm od istniejącego budynku szkoły);Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap

Gmina Niwiska otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie – I etap
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł 

Montaż finansowy:

Kwota(zł) Udział w wartości zadania (%)
Wnioskowana kwota pomocy finansowej 10 000,00 44,64
Wysokość środków własnych 12 401,78 55,36
RAZEM(koszt całkowity realizacji zadania) 22 401,78 100
Gmina Niwiska bierze udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi od 2012 r. 


„Edukacja szansą na rozwój”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił wyniki konkursu na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, i Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Gmina Niwiska w partnerstwie z Gminą Majdan Królewski i ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. w ramach w/w konkursu otrzymali dofinansowanie w kwocie 516 182,52 zł. 

W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wraz z przygotowaniem nauczycieli i stworzeniem do tego odpowiednich warunków (zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK)
2. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego
3. Realizacja zajęć metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do ich realizacji.


„Budujemy i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska”

Gmina Niwiska znalazła się na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Uruchomienie Placówki Wsparcia Dziennego
2. Program wsparcia rodzin - Praca z rodziną
3. Realizacja usług w Placówce Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej
4. Realizacja usług w Placówce Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej