Urząd

Szanowni Państwo!

Rok 2020 ogłoszony został w Polsce Rokiem Samorządu Terytorialnego. Właśnie w tym czasie przypada 30. rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym oraz 30. rocznica pierwszych, w pełni wolnych wyborów samorządowych.

Decentralizacja władzy z przekazaniem autonomii działania i organizacji na rzecz samorządów, których praca jest okresowo oceniana w wyborach bezpośrednich pokazała, że ludzie znający lokalne potrzeby i problemy najlepiej potrafią o nie zadbać, najlepiej je rozwiązać – wychodząc w swoich działaniach naprzeciw mieszkańcom. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest najbliżej ludzi. Większość kluczowych zadań publicznych, takich jak żłobki, szkoły i przedszkola, drogi,  infrastruktura komunalna oraz podstawowa obsługa spraw cywilnych i społecznych spoczywa właśnie na gminach.

Samorządność jest określana jako jeden z nielicznych lub wręcz jedyny całkowicie udany filar transformacji ustrojowej.

Za każdym działaniem stoi człowiek. Za działaniem samorządu gminnego stoją wójtowie, radni, sołtysi, rady sołeckie, pracownicy jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy, którzy zgłaszają swoje spostrzeżenia, problemy, pomysły. Którzy także patrzą władzy ręce i motywują do pracy. Bo praca w samorządzie to odpowiedzialna służba ludziom.

Dobra współpraca buduje dobre relacje, które są podstawą funkcjonowania wspólnoty. Dobra współpraca, konstruktywne rozwiązywanie problemów, zaangażowanie, szacunek, wzajemne zrozumienie i zaufanie to podstawa budowania wspólnego dobra w przestrzeni samorządowej.

W samorządzie nie ma sukcesów indywidualnych, tylko wspólnie wypracowane rozwiązania przynoszą dla społeczności dobre efekty. Samorząd to ciągle budowany dialog na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Każdy z nas podjął się pracy na rzecz Gminy Niwiska. Praca odbywa się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Dynamicznie zmienia się stan prawny, rosną wymagania dotyczące poziomu pracy, dokumentacji, potrzeb mieszkańców, przybywa zadań samorządowych. Najważniejsze jest to aby w czasie, w którym pracujemy jak najlepiej wykorzystać istniejące możliwości.

Jubileusz skłania nas do podsumowań minionych lat, oceny tego co się udało zrealizować, co było dobre a nad czym powinniśmy jeszcze popracować, by warunki życia i zamieszkania w naszej gminie były jak najbardziej komfortowe. Z pewnością można powiedzieć, że Gmina Niwiska tych lat nie zmarnowała. Bardzo dużo zmieniło się w naszej rzeczywistości,  zarówno w zakresie infrastruktury jak i w sferze społecznej. Realizacja wielu przedsięwzięć pomimo niewielkiego budżetu gminy była możliwa dzięki racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych. Odważne decyzje i działania, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych sprawiły, że rozwój naszej gminy nabrał rozmachu. Dzisiejsza Gmina Niwiska to efekt Naszej, Szanowni Państwo wspólnej, wieloletniej pracy. To też efekt współpracy z Parlamentarzystami, Wojewodą, Samorządem Wojewódzkim, Samorządem Powiatowym, Służbami Mundurowymi, jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, przedsiębiorcami. To również efekt pracy, pomysłów i zaangażowania wszystkich mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny.

Stąd też dzisiaj chciałam w szczególny sposób podziękować wszystkim Osobom, których starania, praca, pomysły i zaangażowanie przyczyniły się do zmiany oblicza Gminy Niwiska na przestrzeni ostatnich 30 lat. Niektórych z nich nie ma dzisiaj wśród nas.

W szczególny sposób dziękuję poprzednim Wójtom, Radnym, Sołtysom, Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnym i Placówek Oświatowych, oraz Pracownikom Urzędu Gminy. To dzięki Ich pracy samorząd gminy Niwiska umocnił się i nadal dynamicznie się rozwija.

Jak pięknie wygląda dzisiejsza Gmina i jak zmieniła się w 30-leciu  mogą Państwo obejrzeć w prezentacji oraz filmie.

Elżbieta Wróbel

Wójt Gminy Niwiska

Prezentacja 30- lecie samorządu terytorialnego Gminy Niwiska[pdf] -pobierz