Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Niwiska o naborze wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2023-02-28

Na podstawie §3 ust.6 Uchwały Nr LV/340/2023 Rady Gminy Niwiska z dnia 27 lutego 2023r.  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  - Gmina Niwiska ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Niwiska, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowanie w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania: 

 1. wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Niwiskach, 
 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  zarządzenia;
 3. wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 
  1. do 150 000 złotych, 
  2. do 500 000 złotych,
  3. do 3 500 000 złotych.
 4. Wypełnione formularze zgłoszenia składa się:
  a) listownie na adres: Urząd Gminy w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430, z adnotacją na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”,
  b) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy , 36 -147 Niwiska 430, pok.10,
  c) w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: urzadgminy@gmina.niwiska.pl  lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 5. Formularze zgłoszeniowe składa się  w terminie  od 28 lutego 2023 r do dnia 15 marca 2023r. do godz. 1500.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Niwiskach (Sekretariat) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy w Niwiskach drogą pocztową.

 1. Wniosek powinna być wypełniona czytelnym pismem lub na komputerze.
 2. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 3. Do wniosku należy dołączyć:  

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 IV. Zasady wyboru wniosków

1. Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Niwiska uwzględniając:

1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
2) rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,
3) znaczenie prac dla stanu zabytku,
4) pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,
5) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
6) inwestycja posiada sporządzoną dokumentację projektową,
7) inwestycja posiada sporządzony kosztorys.

2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Wójt Gminy może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 V. Warunki podpisania umowy o dotację

 1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Niwiska.
 2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Niwiska.

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację .
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu  Gminy Niwiska.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Kazimierz Kwaśnik, kontakt: 17 2270 414
 2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 15.03.2023r. nie będą rozpatrywane. 
 3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków nie jest powiązany z gminnym programem dotacjina prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Niwiska, realizowanym  na podstawie Uchwały nr  LII/323/2022 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niwiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zbytków.
 4. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się  pod adresem:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/