Ogłoszenia

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2023

2023-04-12
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2023
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2023

Wójt Gminy Niwiska

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. ).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Niwiska
Uchwały Nr LVI/346/2023 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

 1. w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska;
 2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Niwiska (niwiska.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (niwiska.biuletyn.net).

Wójt Gminy Niwiska

Elżbieta Wróbel

Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr LVI/346/2023 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 
 2.  Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 
 3. Załącznik nr 1 do Strategii Ewaluacja trafności, przewidywalnej skuteczności iefektywności realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022-2023 - ewolucja ex-ante
 4. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030
 5. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 
 6. Załącznik 1- Opinia w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości- Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 7. Załącznik 2- Opinia w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 8. Załącznik 3- Opinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
 9. Załącznik 4- Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie