Ogłoszenia

Wójt Gminy Niwiska przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi

2023-06-20
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Niwiska.

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Wójt został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:

  • posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie naszej gminy wkrótce rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Informujemy również, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji prowadzonej przez gminę proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi mandat karny lub kara grzywny do 5 tys. zł. 

 Wójt Gminy Niwiska     

   (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel