Ogłoszenia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

2023-08-23
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na usunięciu tj. odebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Niwiska.

 Gmina Niwiska

Niwiska 430

36-147 Niwiska

Znak sprawy: SR.271.1.2023                                                               

Niwiska, dnia 23.08.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego  

o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto
zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający: GMINA NIWISKA

Adres do korespondencji: Niwiska 430, 36-147 Niwiska

tel. 17 2279 002   faks 17 2279 341

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska”

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usunięciu tj. odebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych od osób zamieszkujących teren Gminy Niwiska w ilości około 120,00 Mg (ilość wyrobów zawierających azbest jest szacunkowa. Ostateczna ilość Mg zostanie określona w umowie i zależeć będzie od ceny jednostkowej za odbiór, transport i unieszkodliwienie za 1 Mg wyrobów zawierających azbest określonej przez wybranego Wykonawcę w formularzu cenowo - ofertowym).
 1. Istotne warunki realizacji zamówienia:
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca dokona ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń, z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół.
 • Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.
 • Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane płyty azbestowo-cementowe z miejsc tymczasowego składowania.
 • Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się od dnia zawarcia umowy do 15.10.2023 r.
 • Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu prac oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub związanych z nimi.
 • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwiania zebranych odpadów, tj. karty przekazania odpadów ze składowiska odpadów niebezpiecznych, potwierdzającego wagę odebranych wyrobów zawierających azbest oraz datę złożenia odpadów na składowisku.
 • Koszt całkowity zrealizowanego przedmiotu zamówienia wylicza się jako iloczyn kwoty stawki łącznej (za odbiór, transport i unieszkodliwienie) oraz ilości unieszkodliwionych odpadów azbestowych (w PLN za 1 Mg) x ilość (w Mg).
 • Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie.
 1. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów

CPV – 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania środków dotacyjnych  z WFOŚiGW w  Rzeszowie, po wykonaniu usługi i złożeniu faktury VAT w Urzędzie Gminy Niwiska.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

     2)  kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów zawierających azbest - wydane zgodnie z wymogami ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

     3) kserokopię potwierdzoną z oryginałem zawartej umowy z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pani Agnieszka Zygmunt, tel. 17 2270 418
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć pocztą elektroniczną na adres: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl bądź pisemnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430,36-147 Niwiska w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niwiska”  w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 9.00.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia, która będzie stanowić kryterium wyboru oferty.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Niwiska

    (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel