Ogłoszenia

OGŁOSZENIE o konsultacjach Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

2023-11-08
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Rady Gminy Niwiska nr XLVI/301/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Niwiska ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

I. Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Niwiska.

II. Forma i termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie od dnia 07 listopada 2023 r. do dnia 15 listopada 2023 r. na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Niwiskach lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzadgminy@.gmina.niwiska.pl lub k.kwaśnik@niwiska.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niwiskach, pok. nr 14,  u Kazimierza Kwaśnika – pracownika Urzędu Gminy w Niwiskach, tel.: 17 2270414, email: k.kwaśnik@niwiska.pl