Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE

2024-04-11
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór uzupełniający na wolne stanowisko 1 animatora zobowiązanego do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK " w Niwiskach w okresie od 1 maja do 30 listopada 2024 r.

Określenie stanowiska:

Zatrudnienie jednego animatora w ramach umowy zlecenia  (wynagrodzenie nie mniej niż – 1 x 1 200,00 zł brutto: 1 x 600,00 zł – Ministerstwo Sportu i Turystyki; 1 x 600 zł – budżet Gminy Niwiska) w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK" w Niwiskach w okresie od 1 maja do 30 listopada 2024 r. w wymiarze przynajmniej 50 godzin zajęć (na jednego animatora) w każdym miesiącu.

 1. Określenie wymagań i zadań związanych ze stanowiskiem:

Zadania powierzone animatorowi:

1) organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii);

2) organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy)

3) przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;

4) zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;

5) współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych;

6) współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;

7) ukończenie przynajmniej jednego kursu e-learningowego spośród kursów udostępnianych w portalu internetowym.

 2. Obowiązki:

1) umożliwianie JST, Operatorowi lub innym podmiotom upoważnionym przez JST lub Operatora przeprowadzania kontroli i badań;

2) generowanie pobieranie i przesyłanie Operatowi raportów miesięcznych dokumentujących wykonywanie powierzonych zadań oraz uwzględniających liczbę użytkowników Orlika (przy wykorzystaniu portalu internetowego),;

3) generowanie, pobieranie i przesyłanie Operatorowi rachunków miesięcznych (przy wykorzystaniu portalu internetowego);

4) wygenerowanie (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl), pobranie i przesłanie Operatorowi raportu rocznego;

Wymagania niezbędne:

- minimum wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe w podobnym zakresie lub kwalifikacje w zakresie wychowania fizycznego lub  animatora sportowego.

Wymagania dodatkowe:

- zdolności organizacyjne, kreatywność, rzetelność

3. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

3) życiorys (CV) opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.)”

4. Miejsce i termin składania dokumentów:

Przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych  należy zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej: https://www.aktywnaszkola.pl/index.php/regulamin/ 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niwiska lub pocztą na adres urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2024 roku do godz. 1200 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem

do korespondencji, z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko animatora.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Niwiska po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

W razie pytań proszę o kontakt z Kazimierzem Kwaśnikiem – inspektorem w Urzędzie Gminy w Niwiskach, tel.: 17 2270414, email: k.kwasnik@niwiska.pl.

Zastrzega się prawo do zmian w zasadach zatrudnienia w związku z wymaganiami Programu Ministerialnego

                                                                                     (-) Elżbieta Wróbel

Wójt Gminy Niwiska