Ogłoszenia

Informacja dot. wyłożenia aneksu projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych

2024-05-29
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

W związku z koniecznością wykonania aneksu do Uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących  własności Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości Przyłęk i Kosowy polegającego na ujęciu brakujących działek 230, 231, 1440/1, 62 położonych w miejscowości Kosowy i działki 866 położonej w miejscowości Kosowy  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 28 maja  2024 r. do dnia 28 lipca 2024 roku projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (dla działek leśnych) stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębach ewidencyjnym: Kosowy i Przyłęku.

Projekt będzie wyłożony, w siedzibie Urzędu Gminy Niwiska, Niwiska 430 ; 36-147 Niwiska,    pokój 18  w godzinach pracy tut. Urzędu.

Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (tj. 28.06.2024 do 28.07.2024r.) zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Starosta wyda decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach tekst jedn. (Dz. U. z 2022 r., poz. 672, 1726, 2311 z 2023 r. poz. 412, 803). 

         

Wójt Gminy Niwiska

(-) mgr inż. Elżbieta Wróbel