Dla Mieszkańca

flaga i godło RP

Program asystent rodziny na rok 2021

Wojewoda Podkarpacki przyznał w 2021 Gminie Niwiska środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji  zatrudnienia Asystenta Rodziny w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystenta rodziny w 2021r., w tym również z realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o który mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem wsparcia rodzin.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach.

Kim jest asystent rodziny?

To przede wszystkim pomocnik, doradca, którego zadaniem jest towarzyszenie rodzinie w przezwyciężaniu trudności życiowych. Otacza rodzinę wsparciem i wzbudza w niej wiarę w swoje możliwości oraz motywuje do podejmowania działań, które do tej pory uznawane były za niemożliwe. Asystent pracuje z całą rodziną i za jej zgodą w miejscu zamieszkania. Oferuje indywidualną pomoc służącą rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, zarówno rodziców jak i dzieci.

Co oferuje asystent rodziny?

Zgodnie z art. 15 ust. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

  • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
  • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
  • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
  • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
  • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
  • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
  • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
  • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
  • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Kto może zostać asystentem rodziny:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może zostać osoba która :
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2021