Ogłoszenia

Wójt Gminy Niwiska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości

2024-02-08
Gmina Niwiska
Gmina Niwiska

Niwiska dnia, 07.02.2024r.

Wójt Gminy  Niwiska

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości położonych:

1) w Siedlance tj : działka 306/3 o pow. 0,2362 ha ( Ps III). Działka nieużytkowana z możliwością zabudowy w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową.  Kształt w miarę regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest  obciążona służebnością gruntową  Cena wywoławcza wynosi 40 528,00  zł (czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia osiem  złotych 00/100 ). Wadium wynosi 4 100, 00 złotych (cztery tysiące sto złotych  00/100).

2) w Siedlance tj: działka 306/5 o pow. 0,2933 ha (PsIII). Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  50 061,60  zł (pięćdziesiąt tysięcy  sześćdziesiąt jeden złotych 60/100). Wadium wynosi 5 100,00 złotych (pięć tysięcy sto złotych  00/100).

3) w Siedlance tj: działka 312/3 o pow. 0,1471 ha (PsIII). Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie użytków rolnych z rozproszoną zabudową. Nieruchomość posiada KW TB1K/00021137/5  i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi   25 105,60 zł ( dwadzieścia pięć tysięcy sto pięć złotych 60/100). Wadium wynosi 2 510,00 złotych (dwa tysiące pięćset dziesięć  złotych 00/100).

4) w Hucinie tj: działka 402/1 o pow. 0,47 ha, niezabudowana, położona w terenach użytków  rolnych i zielonych z rozproszoną zabudową zagrodową.  Nieruchomość posiada KW TB1K/00009808/6 i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi  33 048,00 zł (trzydzieści trzy tysiące czterdzieści osiem złotych 00/100). Wadium wynosi 3 100,00 złotych (trzy tysiące sto złotych 00/100) i działka 793/2 o pow. 0,03 ha. Nieruchomość posiada KW TB1K/00044598/1 i jest wolna od obciążeń. Cena wywoławcza wynosi 2 074,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Wadium wynosi 210,00 złotych (dwieście dziesięć  złotych 00/100). Łącznie  cena wywoławcza wynosi  35 122,00 zł.  Działka oznaczona nr 793/2 stanowi dostęp do drogi publicznej dla działki 402/1 i będą stanowić kompleks stąd też nie mogą zostać zagospodarowane oddzielnie.

W każdym przypadku wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niwiska Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 BS Kolbuszowa O/Niwiska  najpóźniej do 8 marca 2023 r.

Dla wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości formą przetargu jest: przetarg ustny nieograniczony. Przetargi odbędą się w dniu 11 marca 2023 roku w godzinach 900 - 945 w odstępach czasowych co piętnaście minut w kolejności jak wyżej  w budynku Urzędu Gminy Niwiska w  pokoju nr 4.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Nabywcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum  1%  ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet sprzedaży nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Z dokumentacją w/w nieruchomości można  zapoznać się w Urzędzie Gminy Niwiska,  pokój nr 18. 

                                         

 Wójt Gminy Niwiska

 (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel