Aktualności

Liczba odsłon: 3150395

I Sesja Rady Gminy nowej kadencji "na żywo" w Internecie

2018-11-15

POSTANOWIENIE Nr 429/2018
KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOBRZEGU

z dnia 8 listopada 2018 roku

w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Niwiska w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zwanej dalej „ustawą o samorządzie gminnym”, postanawiam, co następuje:

§ 1

 1. Zwołać sesję Rady Gminy Niwiska w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Niwiska i Wójta Gminy Niwiska wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r..
 2. Sesja odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy w Niwiskach.
 3. Ustalić porządek sesji, jak w załączniku do niniejszego postanowienia.

§  2

 1. Postanowienie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu do stosowania radnym Rady Gminy Niwiska i Wójtowi Gminy Niwiska.
 2. Postanowienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy
w Tarnobrzegu

Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan

 

 

Załącznik do postanowienia

Nr 429/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

z dnia8 listopada 2018 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Niwiska wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy Niwiska.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Niwiska wybranego w glosowaniu w dniu 21 października 2018 r..
 6. Zamknięcie obrad sesji.

Komisarz Wyborczy
w Tarnobrzegu

Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan

 Link do transmisji on-line: https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live