Dla inwestorów

Oferta inwestycyjna- Gmina Niwiska

Hucina

Działka o nr ewid. grunt. 449 w Hucinie o powierzchni 7,64ha położona jest w środkowej części gminy Niwiska, nieopodal potoku Świerczówka. Dojazd do terenu odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej (ul. Świerkowa). Nieruchomość stanowią użytki rolne V klasy, łąki oraz pastwiska. W pobliżu terenu inwestycyjnego znajdują się sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Niwiska teren ten leży w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Strefa ta obejmuje obszary najkorzystniejsze do prowadzenia gospodarki rolnej. Uzupełniające zagospodarowanie w tej strefie stanowi rozproszone osadnictwo mieszkaniowe i zagrodowe, natomiast dopuszczalne zagospodarowanie w tej strefie stanowią tereny transportu i drogi oraz sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Strefa ta graniczy z obszarami zainwestowanymi i przewidzianymi do zainwestowania. Znajduje się tam rozproszona zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Teren inwestycyjny, jak i cały obszar gminy Niwiska, położony jest w Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Od strony zachodniej działka obciążona służebnością przejazdu do działek sąsiednich.

 

Hucina Hucina Hucina

Przyłęk

Działka o nr ewid. grunt. 738/12 w Przyłęku o powierzchni 2,50 ha położona jest ok. 200m od drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec - Leżajsk skomunikowanej z drogą powiatową nr 1162R biegnącą wzdłuż wsi Przyłęk. Teren stanowią użytki rolne IV klasy, pastwiska i niewielkie zadrzewienia. Na działce, bezpośrednio przy drodze powiatowej znajduje się budynek remizy OSP oraz zadaszona estrada (obszar ok. 0,30ha). Działki sąsiednie  zabudowane są budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i garażowymi w zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej. Na terenie inwestycyjnym znajdują się sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna i gazowa.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska działka leży w obszarach zainwestowanych i przewidzianych do zainwestowania tzn. na obszarach i terenach wielofunkcyjnych, przeważnie zwartego zainwestowania usług publicznych i komercyjnych, mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego, różnych form działalności gospodarczej z produkcyjną i eksploatacji złóż. Otwiera to szeroki wachlarz możliwych inwestycji na tym terenie.

Teren inwestycyjny, jak i cały obszar gminy Niwiska, położony jest w Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków, stanowi obszar dawnego parku. 

Przyłęk Przyłęk Przyłęk

Niwiska

Spichlerz w Niwiskach to zabytkowy budynek wchodzący w skład zespołu dworskiego, wybudowany w II połowie XIX wieku. Budynek wraz z całym zespołem dworskim został wpisany do rejestru zabytków.

Obecnie obiekt stanowi własność prywatną wraz z działką pod budynkiem o powierzchni 0,0376ha, nr ewid. grunt.  1054/4.

Od wschodu sąsiaduje z założeniem parkowo-dworskim, gdzie obecnie znajduje się Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki oraz Szkoła Muzyczna I stopnia,  od zachodu z Firmą Usługowo-Handlową „ROLMASZ”, natomiast od północy z zabudową mieszkaniową i zagrodową.  Teren objęty jest ochroną konserwatorską. Dojazd do terenu odbywa się poprzez drogę gminną do drogi powiatowej nr 1176R relacji Tuszyma - Niwiska – Kolbuszowa.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska działka o nr ewid. grunt. 1054/4 wraz z zabytkowym spichlerzem położona jest w obszarach zainwestowanych i przewidzianych do zainwestowania.

Niwiska Niwiska Niwiska