Czysta Gmina Niwiska

Płatności

Środki pochodzące z opłat gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Opłatę uiszczamy na podstawie złożonej deklaracji, nie czekamy na wezwanie urzędu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie za kwartał, którego obowiązek opłaty dotyczy, w następujących terminach:

  • 1) za I kwartał roku kalendarzowego – do dnia 15 marca tego roku,
  • 2) za II kwartał roku kalendarzowego - do dnia 15 maja tego roku,
  • 3) za III kwartał roku kalendarzowego – do dnia 15 września tego roku,
  • 4) za IV kwartał roku kalendarzowego – do dnia 15 listopada tego roku.


Rada Gminy Niwiska podejmując uchwały dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwaliła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości:

1) 18,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest mniejsza lub równa 4,
2) 16,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest równa 5,
3) 15,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest równa 6,
4) 14,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest równa 7,
5) 11,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest równa 8 lub większa.Określa się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

1) 36,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest mniejsza lub równa 4,
2) 32,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest równa 5,
3) 30,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest równa 6,
4) 28,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest równa 7,
5) 22,00 zł od mieszkańca, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest równa 8 lub większa.


Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zwolnienie, o którym mowa, wynosi miesięcznie kwotę stanowiącą iloczyn kwoty 3,00 zł i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, nie więcej jednak niż 12,00 zł.


Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości:

1) za worek o pojemności 120 litrów – 15,00zł,
2) za pojemnik o pojemności 120 litrów – 15,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności 240 litrów – 30,00 zł,
4) za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 137,50 zł,
5) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 875,30 zł.


Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

1) za worek o pojemności 120 litrów – 30,00 zł,
2) za pojemnik o pojemności 120 litrów – 30,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności 240 litrów – 60,00 zł,
4) za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 275,00 zł,
5) za pojemnik o pojemności 7 m3 - 1 750,00 zł.