Czysta Gmina Niwiska

O systemie

  System gospodarowania odpadami komunalnymi


Czysta Gmina Niwiska

Z dniem 6 września 2019 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na nas jako samorządy obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to jedno z obowiązkowych zadań własnych gminy. Wprowadzone zmiany zobowiązały samorządy do ponownej analizy funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. System gospodarowania odpadami komunalnymi od strony finansowej ma być zorganizowany w taki sposób aby opłaty pobierane od mieszkańców pokrywały koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami


Jednym słowem opłaty pobierane od mieszkańców muszą pokryć wszystkie koszty systemu – a gmina nie może do niego dopłacać. Ponadto gmina ma na bieżąco monitorować stan gospodarki odpadami komunalnymi, tak by osiągnąć do 31 grudnia zakładane ustawowo poziomy recyklingu zawartych w odpadach frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych o raz ograniczenia ilość odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Jeśli nie spełnimy tych wymogów będziemy płacić kary