Czysta Gmina Niwiska

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Od 1 listopada 2020 r. w naszej gminie obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęty Uchwałą nr XXV/149/2020 Rady Gminy Niwiska z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Termin składania deklaracji wynosi 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, z wyłączeniem art. 6m ust. 5ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach