Aktualności

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Niwiska za 2019r.

 

W 2019 roku jednostki OSP Gminy Niwiska interweniowały ogółem 120razy: z tego pożary 31, miejscowe zagrożenia 88, alarm fałszywy 1.

 Dla porównania w 2018 roku wszystkich interwencji jednostek OSP było 45 z tego P - 12, MZ - 33, AF - 0,

Lp.

Jednostka OSP

P

MZ

AF

Udział w ćwiczeniach

Wyjazd gosp. w/g SWD

Wyjazd poza teren działania

Razem wyjazdy do akcji

1.

Niwiska

19

46

1

4

14

 

66

2.

Siedlanka

10

29

 

3

8

 

39

3.

Zapole

 

 

 

1

7

 

0

4.

Kosowy

1

3

 

 

4

 

4

5.

Hucisko

 

2

 

2

8

 

2

6.

Hucina

 

4

 

1

10

 

4

7

Leszcze

 

1

 

 

3

 

1

8

Przyłęk

1

 

 

 

5

 

1

9

Trześń

 

3

 

1

6

 

3

Wszystkie zdarzenia razem na terenie gminy

 

31

 

88

 

1

 

 

 

 

120

Razem

(na terenie powiatu wszystkich zdarzeń)

 

210

 

770

 

23

 

 

 

 

1003

 P – pożary, M Z – miejscowe zagrożenia, A F – alarmy fałszywe

Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 31 razy przy pożarach, były to pożary budynków mieszkalnych i gospodarczych, sadzy w kominach, środków transportu, maszyn rolniczych, nieużytkowych powierzchni rolniczych i suchych traw, lasu, ekspozycji reklamowej. 

Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 88 razy były to interwencje związane z wypadkami drogowymi, powalonymi drzewami na drogi, linie energetyczne, telekomunikacyjne, usuwano substancję ropopochodną i płyny eksploatacyjne z dróg.

W maju podejmowano interwencje związane z akcją powodziową na terenie gminy i powiatu z podtopieniami budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej, placów, posesji, dróg wraz z przepustami i infrastruktury komunalnej, przy pomocy worków z piaskiem układano obwałowania, wypompowywano i przepompowywano wodę z w/w obiektów celem minimalizacji strat wskutek podtopień. Odnotowano także 1 AF.

Wyjazdy sklasyfikowane, jako wyjazdy gospodarcze to uczestnictwo w uroczystościach świeckich, kościelnych, przygotowania do zawodów, wyjazdy na szkolenia, przewóz dokumentów, tankowania, przeglądy techniczne, serwisy samochodów, przeglądy sprzętu w jednostkach OSP a także na polecenie wójta.

Druhowie OSP z naszej gminy podnosili swoje kwalifikacje na kursie podstawowym strażaków OSP, który ukończyło 10 druhów wraz z zaliczeniem komory dymowej.

W marcu przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „ Młodzież zapobiega pożarom” w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum. Zwycięscy poszczególnych kategorii wiekowych reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym.

W dniu 28 marca we wszystkich jednostkach OSP przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej w zakresie przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Szczególnej kontroli poddane były samochody gaśnicze i specjalne oraz ład, estetyka garaży i zaplecza technicznego. W inspekcji uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej.

W dniu 28 czerwca w Leszczach odbyły się praktyczne ćwiczenia pk: „ KRYZYS 2019”. Drugi epizod zakładał wypadek komunikacyjny, w którym udział brały OSP Niwiska i OSP Siedlanka.

W dniu 08 września na stadionie sportowym w Kosowach przeprowadzono gminne zawody sportowo – pożarnicze w konkurencji sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i ćwiczenie bojowe. W zawodach uczestniczyło 8 na 9 jednostek OSP z naszej gminy.

Natomiast 15 września w Raniżowie odbyły się powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP, w których naszą gminę reprezentowały OSP Trześń zajmując 7 miejsce i OSP Siedlanka zajmując 11 miejsce na 13 startujących w gr. A.

W dniu 09 października o godz. 15:36. przeprowadzono niezapowiedziany alarm bojowy wszystkich jednostek OSP z terenu gminy pod kryptonimem „NIWISKA 2019”. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości podjęcia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki OSP w godzinach popołudniowych jak również zwrócenie uwagi na braki w wyposażeniu indywidualnej ochrony ratowników. Na niezapowiedziany alarm przybyło 6 na 9 jednostek OSP.

Jednostki KSRG OSP Niwiska i Siedlanka kontrolowane były przez funkcjonariuszy KP PSP Kolbuszowa z wynikiem pokontrolnym pozytywnym. Wszystkie jednostki były wizytowane przez Komendanta Powiatowego PSP wraz z oficerami sekcji kwatermistrzowsko – technicznej sprawdzającymi prawidłowość wykorzystania dotacji z MSW i A i KSRG .

W 2019 r. każda jednostka OSP miała możliwość ubiegania się o środki finansowe, które nie są przeznaczane na działalność operacyjną a są związane z działalnością statutową i zapisane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej a pochodzą z budżetu państwa. W 2019 r. wszystkie jednostki OSP z terenu gminy złożyły wnioski o w/w dotację, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

 W 2019r. zakupiono:

 1. Środki ochrony indywidualnej ratownika tj.: buty specjalne skórzane i gumowe, buty wodery, hełmy, ubrania koszarowe, rękawice specjalne, kapoki, torbę OSP R - 1, stożki drogowe, radiostacje nasobną analogowo – cyfrową.
 2. Sprzęt do dostarczania i podawania wody, armatura pianowa tj.: węże ssawne, smok ssawny, zasysacz liniowy, prądownice PW 52,wytwornicę piany, linki strażackie, klucze do łączników, podpinkę linkową.

Natomiast OSP Hucisko otrzymało dotację na remont pomieszczeń socjalnych związanych z działalnością operacyjną a w OSP Niwiska pomalowano pokrycie dachowe.

 Zakupiony sprzęt i wykonane remonty były możliwe dzięki pozyskanym funduszom z:

 • dotacji z MSWiA,
 • dotacji Komendanta Głównego PSP dla jednostek z KSRG,
 • środków WFOŚiGW w Rzeszowie,
 • środków firm ubezpieczeniowych,
 • środków UG Niwiska,
 • środków własnych jednostek OSP,

Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i współpracę w realizacji wszystkich zadań, przychylność i zaangażowanie pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju ochrony p.poż. na terenie naszej gminy.

Opracował:

 Komendant Gminny ZOG ZOSP. RP. w Niwiskach

 Adam Haptaś

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-10-13 21:18
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 541 263