Gmina

Aktualności

INFORMACJA Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. w Niwiskach o stanie bezpieczeństwa terenu Gminy Niwiska z zakresu zagrożeń przeciwpożarowych i działań operacyjnych jednostek OSP za rok 2022r.

2023-01-27
OSP
OSP

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY NIWISKA.

Na terenie naszej gminy znajduje się:

 • 9 sołectw zajmując łącznie 96 km2 jest to obszar 9505
 • 4361 ha lasów jest to 5% powierzchni ogólnej zaliczane są do drugiej i trzeciej kategorii niebezpieczeństwa pożarowego.
 • 9 jednostek OSP zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Liczba członków OSP ogółem – 424, w tym kobiet 36,
 • Liczba członków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 121 druhów,
 • Gminę zamieszkuje 6183 mieszkańców.
 • Przez teren gminy przebiega jedna droga wojewódzka Nr 875 relacji Mielec – Leżajsk, pozostałe drogi to powiatowe i gminne.
 • Gmina Niwiska jest zgazyfikowana w 100% miejscowości za wyjątkiem dwóch przysiółków wsi Kosowy tj.: Ługnica i Góra Kosowska
 • dwie stacje paliw płynnych i LPG w Niwiskach i Kosowach
 • wszystkie miejscowości gminy wyposażone są w sieć hydrantową z dwóch ujęć wody w Niwiskach o wydajności 86 m3 /h i w Przyłęku o wydajności 54m3 /h. Ponadto w kilku miejscowościach znajdują się naturalne zbiorniki wodne prywatne i jeden stanowiący własność gminy. Do celów gaśniczych może być również wykorzystywana woda z cieków wodnych i z rzeki Trześniówka.
 • gmina zasilana jest napięciem średnim o wartości 15kV (kilowoltów) z linii napowietrznych, magistralnych wyprowadzonych ze stacji redukcyjnych w Kolbuszowej i Mielcu.
 • w Przyłęku znajduje się zakład POLDIM Mielec Sp. z.o.o - „Wytwórnia Mas Bitumicznych”, która stwarza zagrożenie pożarowe i wybuchowe ze względu na wykorzystywanie w procesie technologicznym i magazynowanie gazu propan – butan 10 – zbiorników po 400 l każdy  i 1x 4000 l, dwa zbiorniki podziemne z olejem opałowym 2 x 100 000 l, zbiorniki technologiczne 2 x 2000 l, 1 x 1000 l, zbiornik nadziemny O.N.-5000 l, zbiorniki asfaltu 3 x 50t.
 • zakład obróbki kamienia budowlanego ROGALA w Przyłęku,
 • oczyszczalnia ścieków w Trześni.

II. ZESTAWIENIE WYJAZDÓW JEDNOSTEK OSP GMINY NIWISKA  
za 2022r.

Lp.

Jednostka OSP

P

MZ

AF

Ćwiczenia

Zabezp. operacyjne

rejonu

wyjady gosp.w/g swd

Razem wyjazdy do akcji 

1.

Niwiska

15

27

 

1

 

38

42

2.

Siedlanka

15

21

2

 

 

17

38

3.

Zapole

2

1

 

 

 

13

3

4.

Kosowy

3

 

1

 

 

10

4

5.

Hucisko

 

 

 

 

 

5

0

6.

Hucina

2

1

 

 

 

14

3

7

Leszcze

1

1

 

 

 

2

2

8

Przyłęk

1

 

 

 

 

7

1

9

Trześń

 

 

 

 

 

11

0

Wszystkie zdarzenia razem na terenie gminy

39

51

3

1

 

117

93

Razem

(na terenie powiatu wszystkie zdarzenia)

220

599

15

 

 

 

834

 P – pożary, M Z – miejscowe zagrożenia,     A F – alarmy fałszywe

Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 39 razy przy pożarach, były to pożary budynków mieszkalnych i gospodarczych, środków transportu, stodoły, sadzy w kominie, kotłowni, lasu w tym młodników, trawy na nieużytkowych powierzchniach rolniczych. W sierpniu w siedmiu miejscowościach jednostki OSP gasiły pożary dekoracji dożynkowych.

Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 51 razy, były to interwencje związane z wypadkami drogowymi, powalonymi drzewami na drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne. Na wniosek pogotowia ratunkowego i policji otwierano drzwi w budynkach mieszkalnych wskutek braku kontaktu z mieszkańcami. Pomoc pogotowiu ratunkowemu w trudnym terenie (wyjechanie) i pomoc w transporcie osób otyłych, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych (szerszenie OSP Siedlanka), interwencje związane z udziałem zwierzyny leśnej (kolizje drogowe), usuwano substancje ropopochodne z dróg. W związku z wojną na Ukrainie jednostki OSP Niwiska i Siedlanka w początkowej fazie działań wojennych brały udział w koordynacji przepływu uchodźców wojennych do Polski w Medyce na przejściu granicznym i w punkcie recepcyjnym na dworcu kolejowym w Przemyślu. OSP Niwiska interweniowała podczas kolizji z udziałem samochodu ciężarowego amerykańskich sił zbrojnych. Odnotowano również dwa alarmy fałszywe w dobrej wierze.

Wyjazdy sklasyfikowane jako wyjazdy gospodarcze to uczestnictwo w uroczystościach świeckich, kościelnych, przygotowania do zawodów, wyjazdy na szkolenia, przewóz dokumentów, tankowania, przeglądy techniczne, serwisy samochodów, przeglądy sprzętu w jednostkach OSP, zabezpieczenie przejazdu wyścigu kolarskiego, pomoc w przeładunku darów dla Ukrainy a także na polecenie wójta.

 III. W 2022 roku 8 dh. z naszej gminy uczestniczyło w kursie rat. technicznego, D – ców OSP i Naczelników przeprowadzonego przez KP PSP Kolbuszowa na bazie JRG Kolbuszowa. 24 marca zostały przeprowadzone gminne eliminacje OTWP a zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym, 5 maja przeprowadzono przegląd samochodów i sprzętu w wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy. W niedzielę 26 czerwcu na stadionie sportowym w Niwiskach zorganizowano gminne zawody sportowo pożarnicze w których udział wzięło siedem jednostek OSP gr. A za wyjątkiem OSP Kosowy i Leszcze, natomiast 18 września również w Niwiskach odbyły się powiatowe zawody sportowo – pożarnicze, których współorganizatorem była gmina Niwiska i OSP Niwiska, w zawodach udział wzięło 3 drużyny MDP, 3 drużyny gr. C (kobiece) i 14 drużyn gr. A (mężczyźni), gminę Niwiska reprezentowały 3 jednostki OSP. OSP Niwiska brała udział w próbnej ewakuacji szkoły w Niwiskach i w pokazach sprzętu podczas pikniku rodzinnego w Trześni w raz z OSP Trześń.

IV. Zakupiony sprzęt w 2022r.

 1. 1.Pompa szlamowa WT 30 X – 2 szt.,
 2. 2.Radiostacja nasobna – 2 szt.,
 3. 3.Latarki 4 – szt.,
 4. 4.Agregat prądotwórczy – 2 szt.,
 5. 5.Prądownica wodno – pianowa -1szt
 6. 6.Ubranie specjalne – 3 kpl,
 7. Hełm – 1szt,
 8. Opryskiwacz spalinowy - 1szt,
 9. Parawan - 1szt,
 10. Montaż systemu powiadamiania SMS - 1kpl,
 11. Sprzęt do toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafety MDP,
 12. 13 Zestaw kominiarski,
 13. 14 Hol sztywny – 1szt,
 14. 15.Pasy bojowe z zatrzaśnikiem – 2szt,
 15. Rękawice techniczne – 10 par.

Zakupiony sprzęt możliwy był dzięki pozyskanym funduszom z:

 • dotacji z MSWiA, dotacji Komendanta Głównego PSP dla jednostek z KSRG, środków UG Niwiska w tym z funduszy sołeckich, firm ubezpieczeniowych, WFOŚiGW, środków własnych jednostek OSP,

Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i współpracę w realizacji wszystkich zadań, przychylność i zaangażowanie pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju ochrony p. poż. na terenie naszej gminy.

  Opracował:

Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Niwiskach Adam Haptaś.