Gmina

Aktualności

Informacja Komendanta Gminnego ZOSP RP w Niwiskach za rok 2021r

2022-01-10
ZOSP
ZOSP

INFORMACJA

Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Niwiskach o stanie bezpieczeństwa terenu Gminy Niwiska z zakresu zagrożeń przeciwpożarowych i działań operacyjnych jednostek OSP za rok 2021r.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY NIWISKA.

Na terenie naszej gminy znajduje się:       

 • 9 sołectw zajmując łącznie 96 km2 jest to obszar 9505
 • 4361 ha lasów jest to 5% powierzchni ogólnej zaliczane są do drugiej i trzeciej kategorii niebezpieczeństwa pożarowego.
 • 9 jednostek OSP zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Liczba członków OSP ogółem – 424, w tym kobiet 36,
 • Liczba członków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 121 druhów,
 • Gminę zamieszkuje 6183 mieszkańców.
 • Przez teren gminy przebiega jedna droga wojewódzka Nr 875 relacji Mielec – Leżajsk, pozostałe drogi to powiatowe i gminne.
 • Gmina Niwiska jest zgazyfikowana w 100% miejscowości za wyjątkiem dwóch przysiółków wsi Kosowy tj.: Ługnica i Góra Kosowska
 • dwie stacje paliw płynnych i LPG w Niwiskach i Kosowach
 • wszystkie miejscowości gminy wyposażone są w sieć hydrantową z dwóch ujęć wody w Niwiskach o wydajności 86 m3 /h i w Przyłęku o wydajności 54m3 /h. Ponadto w kilku miejscowościach znajdują się naturalne zbiorniki wodne prywatne i jeden stanowiący własność gminy. Do celów gaśniczych może być również wykorzystywana woda z cieków wodnych i z rzeki Trześniówka.  
 • gmina zasilana jest napięciem średnim o wartości 15kV (kilowoltów) z linii napowietrznych, magistralnych wyprowadzonych ze stacji redukcyjnych w Kolbuszowej i Mielcu.
 • w Przyłęku znajduje się zakład POLDIM Mielec Sp. z.o.o - „Wytwórnia Mas Bitumicznych”, która stwarza zagrożenie pożarowe i wybuchowe ze względu na wykorzystywanie w procesie technologicznym i magazynowanie gazu propan – butan 10 – zbiorników po 400 l każdy i 1x 4000 l, dwa zbiorniki podziemne z olejem opałowym 2 x 100 000 l, zbiorniki technologiczne 2 x 2000 l, 1 x 1000 l, zbiornik nadziemny O.N.-5000 l, zbiorniki asfaltu 3 x 50t.
 • zakład obróbki kamienia budowlanego ROGALA w Przyłęku,
 • oczyszczalnia ścieków w Trześni.

II. Działalność jednostek OSP.

W 2021 roku 4 dh. z naszej gminy uczestniczyło w kursie D – ców OSP przeprowadzonego przez KP PSP Kolbuszowa na bazie JRG Kolbuszowa. Nie organizowano turnieju wiedzy OTWP wszystkich szczebli dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Nie odbyły się zaplanowane ćwiczenia jednostek OSP a także nie przeprowadzono niezapowiedzianego alarmu bojowego wszystkich jednostek z terenu naszej gminy. W 2021r. przeprowadzono przegląd sprzętu i samochodów w jednostkach OSP z udziałem inspektora gminy ds. p. poż. Jednostki OSP Niwiska i Siedlanka były kontrolowane przez funkcjonariuszy KP PSP Kolbuszowa w zakresie działań KSRG. Jednostka OSP Siedlanka brała udział w międzypowiatowych ćwiczeniach w Nowej Wsi zorganizowanych przez KP PSP Kolbuszowa.  Jednostka OSP Niwiska i Trześń przeprowadziły pokaz sprzętu w sierpniu w ramach Parafialnego Dnia Sportu w Trześni.

Obecnie jednostki OSP Niwiska i OSP Siedlanka dysponują pakietami ochronnymi ratowników pozyskanymi z rezerw materiałowych państwa.  Jednostki te w razie braku możliwości dowozu przez gminę mieszkańców na szczepienia (nie posiadających własnego transportu), realizowałyby dowóz do punktów szczepień z wyjątkiem osób na wózkach inwalidzkich i leżących. Z wyjątkiem jednostki OSP Trześń druhowie z pozostałych miejscowości uczestniczyli w marcu br. w kampanii informacyjnej mieszkańców   w ramach akcji narodowego programu szczepień roznosząc ulotki informacyjne dla mieszkańców. W 2021r. jednostki OSP Niwiska, Siedlanka i Hucina podpisały umowy z firmami wykonującymi szczepienia przeciw COVID 19 w ramach narodowego programu szczepień i zadeklarowały chęć pomocy mieszkańcom w dowozie osób do pkt. szczepień.

W 2022 roku również planowane są kursy, ćwiczenia, przeglądy, inspekcje i zawody OSP jednak ich realizacja uzależniona będzie od obostrzeń i aktualnych możliwości realizacji zadań.


ZESTAWIENIE WYJAZDÓW JEDNOSTEK OSP GMINY NIWISKA za 2021r.

Lp.

Jednostka OSP

P

MZ

AF

Ćwiczenia

Zabezp. operacyjne

rejonu

wyjazdy gosp. w/g swd

Razem wyjazdy do akcji

1.

Niwiska

5

37

1

 

 

19

43

2.

Siedlanka

10

34

2

1

1

5

46

3.

Zapole

 

 

 

 

 

3

0

4.

Kosowy

1

 

 

 

 

5

1

5.

Hucisko

1

1

 

 

 

5

2

6.

Hucina

1

 

 

 

 

9

1

7

Leszcze

 

 

 

 

 

4

0

8

Przyłęk

 

 

 

 

 

6

0

9

Trześń

 

 

 

 

 

3

0

Wszystkie zdarzenia razem na terenie gminy

18

78

3

1

1

59

93

Razem

(na terenie powiatu wszystkich zdarzeń)

105

555

37

 

 

 

697

P – pożary,      M Z – miejscowe zagrożenia,     A F – alarmy fałszywe

 Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 18razy przy pożarach, były to pożary budynków mieszkalnych i gospodarczych, samochodów, stodoły, samochodów, sadzy w kominie, kotłowni, lasu w tym młodników, trawy na nieużytkowych powierzchniach rolniczych,

Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 78 razy, były to interwencje związane z wypadkami drogowymi, powalonymi drzewami na drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne. Na wniosek policji otwierano drzwi w budynkach mieszkalnych wskutek braku kontaktu z mieszkańcami. Pomoc pogotowiu ratunkowemu w trudnym terenie (wyjechanie), usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych (szerszenie OSP Siedlanka), interwencje związane z udziałem zwierzyny leśnej (kolizje drogowe), usuwano substancję ropopochodną z dróg, zgłoszenie kaskadowe dot. podłożenia ładunku wybuchowego w szkole muzycznej I stopnia w Niwiskach,  w związku pojawieniem się kaskadowej  informacji email o możliwości podłożenia ładunku wybuchowego ( informacja  była fałszywa), Usuwano rozsypany tłuczeń na drogach powiatowych stwarzający zagrożenie w ruchu lądowym.

Wyjazdy sklasyfikowane jako wyjazdy gospodarcze to uczestnictwo w uroczystościach świeckich, kościelnych, przygotowania do zawodów, wyjazdy na szkolenia, przewóz dokumentów, tankowania, przeglądy techniczne, serwisy samochodów, przeglądy sprzętu w jednostkach OSP a także na polecenie wójta.

III. Zakupiony sprzęt w 2021r.

 1. Pompa elektryczna zanurzeniowa EVAK PS 5022 5R..pompa szlamowa
 2. Detektor prądu przemiennego HOT - STICK.
 3. Pirometr graficzny FLIR TG165-X, (kamera termowizyjna) 2 szt.
 4. Lanca gaśnicza kominowa FT NITo 4/10. – 2szt.
 5. Osłony ostrych krawędzi pojazdów uszkodzonych.
 6. Przeźroczysta mata osoby poszkodowanej – 2szt.
 7. Wkrętarka akumulatorowa, piła szablasta.
 8. Węże pożarnicze 11 szt., bosak aluminiowy, narzędzie wielofunkcyjne (łom), tłumice teleskopowe, sorbent do substancji ropopochodnych,
 9. Pompa szlamowa WT 30X z osprzętem,
 10. Radiotelefony nasobne 3szt, ubranie specjalne – 3 kpl, buty specjalne skórzane  – 3 pary, hełmy 3 szt.
 11. Kompresor, prostownik rozruchowy,

Zakupiony sprzęt i wykonany remont były możliwe dzięki pozyskanym funduszom z:

 • dotacji z MSWiA,
 • dotacji Komendanta Głównego PSP dla jednostek z KSRG,
 • środków UG Niwiska w tym z funduszy sołeckich,
 • firm ubezpieczeniowych,
 • PGNiG
 • środków własnych jednostek OSP,

Za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i współpracę  w realizacji wszystkich zadań, przychylność i zaangażowanie pragnę podziękować wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju ochrony p.poż. na terenie naszej gminy.

 Opracował:

Komendant Gminny ZOG ZOSP. RP. w Niwiskach

Adam Haptaś