Gmina

Formularze

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

2018-10-16

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmian.).
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).

OPIS PROCEDURY:

Rozgraniczenie nieruchomości jest dopuszczalne jedynie między sąsiadującymi gruntami stanowiącymi odrębny przedmiot własności oznacza to, że rozgraniczenie może być tylko wtedy przeprowadzone, gdy istnieją odrębne działki w sensie geodezyjnym. Postępowanie rozgraniczeniowe ma dwie fazy: administracyjną i sądową. Przy czym postępowanie sądowe może się rozpocząć jedynie, gdy zostanie wyczerpana droga administracyjna.
Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Jeżeli jest brak danych, o których mowa powyżej, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu, co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
Tak więc wniosek o rozgraniczenie może złożyć:

 • każdy z właścicieli nieruchomości sąsiednich,
 • każdy ze współwłaścicieli nieruchomości,
 • postępowanie może zostać wszczęte z urzędu, gdy zachodzi ważny interes społeczny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 • Załączniki :
  1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  2) wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie,
  3) kopia mapy ewidencyjnej z określeniem spornego odcinka granicy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie dwuetapowe. 
I etap:
1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. 
2. Na podstawie przedłożonych dokumentów Wójt Gminy Niwiska – w formie postanowienia – wszczyna postępowanie rozgraniczeniowe.
3. Upoważniony przez Wójta geodeta dokonuje czynności rozgraniczeniowych na gruncie. 

II etap: 
1. Dokonanie przez Wójta oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia.
2. Włącznie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu lub decyzji o umorzeniu administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

INNE INFORMACJE:

 • Wnioskodawca pokrywa koszty związane z czynnościami ustalenia przebiegu granic na gruncie, które wykonuje upoważniony przez Wójta geodeta wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.
 • Rozgraniczenie nieruchomości przed Sądem nie wchodzi w skład procedury opisanej powyżej.
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Od rozgraniczenia nieruchomości należy odróżnić odnowienie granic. Rozgraniczenie nieruchomości stosuje się do nieruchomości, których granice nie były jeszcze ustalone, bądź zatarły się i nie jest możliwe ich odtworzenie zgodnie z prawem, czyli na podstawie dokumentów. Odnowienie granic stosuje się do nieruchomości, które miały już prawnie ustalone granice, a teraz jedynie zaznacza się te granice stosownymi znakami granicznymi na podstawie dokumentów i dowodów w postaci śladów i znaków granicznych. Wznowienie granic jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właścicieli działek sąsiednich.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • stanowisko d/s nieruchomości, pokój nr 18, tel.: 17 2270418, email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

Nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.

Rozstrzygnięcie organu administracyjnego:

 • Merytoryczna decyzja zatwierdzająca granice ustalone przez geodetę (art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Strona niezadowolona z ustalenia granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, przekazania sprawy do sądu (art. 33 ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne).
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego jeżeli doszło do zawarcia ugody granicznej przed geodetą (art. 105 § 1 Kpa w związku z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Decyzja umarzająca postępowanie o rozgraniczeniu wobec zawartej w tym postępowaniu ugody podlega zaskarżeniu odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Niwiska.
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia przez sąd (art. 34 ust. 3 Prawo geodezyjne i kartograficzne) Z chwilą przekazania sprawy o rozgraniczeniu nieruchomości do sądu, merytoryczna decyzja o rozgraniczeniu traci swoją moc i przestaje obowiązywać.