Gmina

Formularze

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

2018-10-16

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozdział 8a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmian.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz.2432)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.).

OPIS PROCEDURY:

 • Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości.
 • Po dostarczeniu wszystkich poniżej wymienionych dokumentów następuje oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym według szczegółowych zasad określonych w rozporządzeniu wymienionym w pkt 2. podstawy prawnej.
 • Potwierdzenie faktu oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym odnotowywane jest w pisemnym zawiadomieniu, które otrzymuje wnioskodawca.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku).
 • Załączniki do wniosku:
  1. W przypadku nieruchomości zabudowanej:
  - kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy
  - kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości 
  2. W przypadku nieruchomości niezabudowanej: 
  - kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pisemne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 • Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

INNE INFORMACJE:

 • Nadanie numeru może wystąpić właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
 • Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku).
 • Strona działająca przez pełnomocnika winna przedłożyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo.
 • Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • stanowisko d/s nieruchomości, pokój nr 18, tel.: 17 2270418, email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

Nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.