Gmina

Formularze

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2018-10-16

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Wypis z ewidencji gruntów (z danymi adresowymi) obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) lub karta informacyjna przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)
 • Szkic orientacyjny w skali 1:5000 dla terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, w celu sporządzenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) wraz z wnioskiem o ustalenie raportu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

zgodnie z ustawą


REFERAT ODPOWIEDZIALNY:

 • stanowisko d/s ochrony środowiska pokój tel. 17 2270 418 
  email: a.zygmunt@gmina.niwiska.pl

OPŁATY SKARBOWE:

205 zł za wydanie decyzji. Opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na rachunek Urzędu, nr konta – 11 9180 1034 2003 2001 3909 0003 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnika lub prokury


TRYB ODWOŁAWCZY:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 • Wniosek o wydanie decyzji rozmiar: (34,00 kB) pobrań: 10 załączył: Szymon Pruś, Administrator data dodania: 2018-10-16 12:13
 • Wzór karty informacyjnej rozmiar: (41,00 kB) pobrań: 3 załączył: Szymon Pruś, Administrator data dodania: 2018-10-16 12:13